Inovační systém kraje

V Moravskoslezském kraji existuje poměrně vyspělý inovační systém, který se odráží v jednotlivých ve vertikálních a horizontálních prioritách (potažmo jejich specifických cílech) uvedených v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2014 – 2020. Za účelem podpory a rozvoje inovačního sytému v regionu fungují základní inovační struktury, které pomáhají udržet směr jeho vývoje a přispívají tak k naplňování zmíněné strategie. Tato podpora inovačního systému probíhá prostřednictvím projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Bližší informace o strategii, strukturách a projektu Smart akcelerátor jsou uvedeny pod jednotlivými záložkami.

Regionální inovační strategie (RIS)

Výchozím dokumentem podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji je Regionální inovační strategie (RIS). Tato strategie je  implementována od roku 2010, kdy byla schválena zastupitelstvem MSK na léta 2010 – 2016. V roce 2012 byla strategie v souvislosti s přípravou ČR, potažmo MSK, na nové programové období 2014 – 2020 aktualizována a byl také prodloužen horizont její realizace až do roku 2020 (RIS MSK 2010 – 2020).

 

V roce 2013 byla na národní úrovni zahájena příprava Národní strategie inteligentní specializace (NRIS3). V souvislosti s tím vyvstala povinnost promítnout přístupy z ní vyplývající také do regionálních inovačních strategií. V roce 2014 proto byla RIS MSK přepracována do podoby S3 strategie – tedy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci a získala název Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK). Asistencí jednotlivým státům a regionům při přípravě/aktualizaci a implementaci RISstrategií se zabývá evropská Platforma pro inteligentní specializaci (tzv. S3 Platforma), jejímž členem je Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj, a. s. (ARR) od května 2013. Platformu má na starost Institute for Perspective Technological Studies ve španělské Seville (součást Evropské komise) a je sestavena z expertů a akademiků z široké oblasti inovací a regionálního rozvoje. Regionální inovační strategie MSK je dostupná online, vč. všech souvisejících výstupů.

 

Koncept výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci (S3) je založen na místním potenciálu a specifičnosti každého jednotlivého regionu. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu pomocí specializace na vybraná odvětví, ve kterých má region přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.). Strategie tohoto konceptu je zároveň nutnou podmínkou pro čerpání peněz z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Koordinaci činností, kterými je RIS3 implementována v území, vykonává Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj jako výkonné jednotky. Implementace RIS3 strategie probíhá prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor RIS3 strategie, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Součástí RIS 3 strategie je i komunikační plán, který bude v rámci projektu Smart akcelerátor aktualizován do podoby marketingové a komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro oblast inovací. Cílem této strategie bude propagace RIS3 MSK a z ní vyplývajících aktivit na podporu výzkumu, vývoje a inovací.

 

Akční plán RIS3 MSK

Nedílnou součástí RIS3 MSK  jsou také Akční plány (AP), které jsou zásobníkem projektů naplňujících RIS3 MSK. Akční plány jsou tvořeny vždy pro dvouletá období a v současné době je zpracován AP na období 2015 – 2016. Akční plány jsou průběžně vyhodnocovány. Poslední vyhodnocení akčního plánu bylo zpracováno v prvním čtvrtletí roku 2016 a jednalo se o vyhodnocení za rok 2015 (k 31. 12. 2015). Spolu s tímto vyhodnocením proběhla také aktualizace Akčního plánu na období 2015 – 2016.

Projekty lze do akčního plánu registrovat průběžně dle metodiky registrace projektových záměrů. Při registraci je kromě kontroly úplnosti dat uvedených v projektových fiších posouzen také souladu se strategií RIS3 MSK a Národní RIS3. Správu akčního plánu provádí výkonná jednotka online prostřednictvím úložiště na google disku. Na tomto disku mají nositelé projektů zařazených do akčního plánu zřízenou složku se svými projekty, do které mají trvalý přístup. Mohou tak své projektové záměry průběžně upravovat.

 

zpět


Tisk Nahoru Zpět