Inovační systém kraje

V Moravskoslezském kraji existuje poměrně vyspělý inovační systém, který se odráží v jednotlivých ve vertikálních a horizontálních prioritách (potažmo jejich specifických cílech) uvedených v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2014 – 2020. Za účelem podpory a rozvoje inovačního sytému v regionu fungují základní inovační struktury, které pomáhají udržet směr jeho vývoje a přispívají tak k naplňování zmíněné strategie. Tato podpora inovačního systému probíhá prostřednictvím projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Bližší informace o strategii, strukturách a projektu Smart akcelerátor jsou uvedeny pod jednotlivými záložkami.

Inovační struktura

V inovačním systému Moravskoslezského kraje fungují následující inovační struktury, jejichž hlavním úkolem je přispívat k rozvoji inovačního systému. Tyto struktury představují určitou institucionalizaci inovačního systému a svou činností pomáhají udržovat směr jeho vývoje v souladu z RIS3 strategií Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK). Inovační struktury jsou tvořeny významnými zástupci veřejného i soukromého sektoru, kteří zabezpečují vysokou míru odbornosti a profesionality v rámci realizace aktivit RIS3 strategie.

Stejně jako celá podpora inovačního systému, také fungování těchto struktur probíhá za podpory projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Rada pro inovace

Hlavním orgánem v rámci inovačního prostředí MSK je Rada pro inovace Moravskoslezského kraje (RpI MSK), která je řídící složkou regionální inovační strategie a plní tak roli RIS3 platformy pro koordinaci přípravy a realizace RIS3 strategie v regionu. Rada pro inovace byla ustavena usnesením Rady Moravskoslezského kraje v roce 2013, nicméně neformálně fungovala již od roku 2009. V současnosti funguje Rada pro inovace v počtu 24 stálých členů, kteří dle S3 Guide Evropské komise zastupují podnikatelskou sféru, výzkumné organizace, orgány veřejné správy a intermediární instituce podporující VaVaI.
Kromě těchto stálých členů jsou při projednávání konkrétní problematiky na jednání přizváni odborníci na danou oblast.

Rada pro inovace projednává a schvaluje:

  • aktivity pro jednotlivá léta realizace inovační strategie ve formě akčních plánů,
  • úpravy a aktualizace Regionální inovační strategie, 
  • další dokumenty týkající se regionálního inovačního systému.

Rada pro inovace se schází pravidelně min. 2x ročně. Zasedání Rady pro inovace (usnášeníschopnost, hlasování, apod.) jsou blíže upraveny ve statutu a jednacím řádu.

Inovační platformy

Vedle Rady pro inovace působí v inovačním systému Moravskoslezského kraje také odborné inovační platformy, které mají pozitivní vliv na jeho rozvoj. Tyto platformy slouží jako odborné expertní skupiny zabývající se řešením a projednáváním konkrétních témat souvisejících s RIS3 MSK – ve vztahu k jednotlivým vertikálním prioritám (technologickým doménám), příp. k horizontálním prioritám a jejich specifickým cílům. Jejich hlavním úkolem je dohled nad odborností aktivit souvisejících s implementací RIS3 MSK. K jejich běžné agendě patří např. vydávání expertních stanovisek při aktualizaci RIS3 MSK, a zejména pak identifikace, návrhy a následná realizace kolaborativních aktivit/projektů naplňujících RIS3 strategii.

V současné době funguje 6 níže uvedených inovačních platforem.

  1. Platforma Klastrnet se zabývá podporou meziodvětvové výzkumné spolupráce firem a univerzit (prostřednictvím klastrových organizací).
  2. Platforma Start - ups je zaměřena na problematiku nástrojů pro podporu zakládání nových inovativních podniků.
  3. Platforma Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost - zaměřuje se na perspektivní výzkumná témata v oblasti moderních řídících, kontrolních, testovacích, mechatronických a integrovaných bezpečnostních systémů.
  4. Platforma Pokročilé materiály - zabývá se identifikaci společných výzkumných a vývojových projektů v oblasti pokročilých materiálů a technologií jejich zpracování
  5. Platforma Moderní energetika a zpracování odpadů - je zaměřena na identifikaci společných projektů v oblasti moderní energetiky (smart grids, kogenerace, rekuperace, apod.) a odpadů (pyrolýzní, fermentační technologie, aj.).
  6. Platforma Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika - je zaměřena na identifikaci společných projektů v oblasti regenerativní medicíny (kmenové buňky, buněčná terapie, aj.), genomiky a nových přístupů k analýze biomedicínských dat.
  7. Platforma Marketing - je zaměřena na společnou propagaci inovačního systému v Moravskoslezském kraji

Tyto inovační platformy vznikly přirozeně v rámci definování technologických domén RIS3 MSK na podzim 2013. Inovační platformy se scházejí pravidelně minimálně 1x ročně a nemají stálou členskou základnu. Jejich složení se odvíjí od aktuálně projednávané agendy (na konkrétní témata jsou zváni odborníci v dané oblasti).

 

zpět


Tisk Nahoru Zpět