Inovační systém kraje

V Moravskoslezském kraji existuje poměrně vyspělý inovační systém, který se odráží v jednotlivých ve vertikálních a horizontálních prioritách (potažmo jejich specifických cílech) uvedených v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2014 – 2020. Za účelem podpory a rozvoje inovačního sytému v regionu fungují základní inovační struktury, které pomáhají udržet směr jeho vývoje a přispívají tak k naplňování zmíněné strategie. Tato podpora inovačního systému probíhá prostřednictvím projektu Smart akcelerátor RIS3 strategie, financovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Bližší informace o strategii, strukturách a projektu Smart akcelerátor jsou uvedeny pod jednotlivými záložkami.

Smart akcelerátor

V rámci podpory inovačního systému Moravskoslezského kraje realizuje Moravskoslezský kraj prostřednictvím své Agentury pro regionální rozvoj, a. s. jako výkonné jednotky projekt s názvem Smart Akcelerátor RIS3 strategie. Projekt je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí Moravskoslezského kraje s využitím RIS3 strategie Moravskoslezského kraje, která vytyčuje hlavní perspektivní oblasti a konkrétní potřeby MSK v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních procesů.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294

Realizátor projektu:              Moravskoslezský kraj

Partner projektu:                  Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Doba realizace projektu:    1. 1. 2016 -  31. 3. 2019

Rozpočet projektu:              63,8 mil. Kč (85 % EU, 15% MSK)

Projektový tým:                    viz kontakty.

 

Cíl projektu: Cílem projektu je prostřednictvím všech níže uvedených klíčových aktivit zajistit kvalitní a koordinovanou implementaci RIS3 strategie, zkvalitnit proces podnikatelského objevování nových příležitostí v kraji (tzv. Entrepreneurial Discovery Process), a tím usnadnit naplňování dílčích cílů RIS3 strategie. Všemi těmito aktivitami chce projekt přispět k plnému využití znalostního potenciálu Moravskoslezského kraje a tím k posilování konkurenceschopnosti jeho ekonomiky.

 

Klíčové aktivity projektu:Základní tým – tato aktivita představuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji s využitím RIS3 MSK, kterou bude zajišťovat základní tým (tým složený z pracovníků Moravskoslezského kraje a ARR, a.s.). Jedná se o aktivity spojené s RIS3 strategií Moravskoslezského kraje (aktualizace strategie, akčních plánů) a také o aktivity spojené s fungováním Rady pro inovace a odborných inovačních platforem.

Co se týká aktivit spojených s RIS3 MSK, proběhla v roce 2016 aktualizace dokumentu RIS3  MSK ve smyslu rozšíření vertikální priority 5 a specifického cíle B4. Dále byl také vyhodnocen Akční plán za rok 2015 a aktualizován pro rok 2016. Probíhá rovněž průběžná identifikace strategických intervencí, kdy cílovým stavem je vytipování 3 intervencí pro letošní rok.

V roce 2016 proběhly 2 jednání Rady pro inovace a také pokračuje setkávání inovačních platforem, které jsou odvětvově zaměřeny na vertikální priority RIS3  MSK nebo se zaměřují průřezově (Platforma Start-ups, Marketing).

 V roce 2016 proběhlo či je naplánováno zasedání těchto inovačních platforem:

 • Moderní energetika a zpracování odpadů (leden 2016)
 • Klastrnet (březen 2016)
 • Marketing (červen 2016, srpen 2016)
 • Pokročilé materiály (3. čtvrtletí 2016)
 • Moderní řídící systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost (4. čtvrtletí  2016)
 • Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika (4. čtvrtletí 2016)
 • Start-ups (4. čtvrtletí 2016)

zpět


Vzdělávání – v projektu bude probíhat vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a konkrétní vzdělávací aktivity spojené s oblastmi definovanými v RIS3 strategii MSK a také vzdělávání zaměřené na řízení RIS3 strategie v regionu. Vzdělávání je určeno pro členy RIS3 týmu (pracovníky výkonné jednotky ARR), odborné pracovníky kraje a klíčové partnery zapojené do implementace RIS3 strategie

Oblasti vzdělávání pro aktéry v inovačním prostředí, které se budou v následujících letech realizovat:

 • Výzkum a vývoj do praxe
 • Sdílení zkušeností (zahraničních i tuzemských) a motivace k budování regionálního inovačního systému
 • Technologické trendy a technology foresight
 • Řízení inovací ve firmách
 • Daňový odečet na výzkum a vývoj
 • Veřejná podpora ve výzkumu a vývoje.
 • Multikulturní komunikace - kulturní odlišnosti v byznysu

zpět


Mapování – v rámci této aktivity bude tým ARR, a.s. provádět mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v MSK. Budou probíhat terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Výsledky budou zpracovány v odborných studiích a zprávách.

1. května 2016 bylo zahájeno vyhodnocování efektivnosti inovačních voucherů, které v rámci dotačních programů poskytuje Moravskoslezský kraj na spolupráci firem a výzkumných organizací.  Bylo osloveno celkem 129 firem, které v letech 2010 – 2015 obdržely inovační voucher s požadavkem zapojení do průzkumu, prozatím proběhlo šetření na místě formou řízeného rozhovoru u 37 firem. Dotazníková šetření jsou ve většině případů realizována formou osobních návštěv ve firmách.  Součástí těchto návštěv je i provádění terénního šetření zaměřeného na zjišťování inovačních aktivit jednotlivých firem. Vyhodnocení zjištěných dat bude připraveno v září 2016. 

Databáze Frost & Sullivan, celosvětová informační databáze, bude sloužit k získání nových poznatků zaměřených na  témata, která souvisejí s doménami RIS3 MSK. Získané informace budou sloužit zefektivnění činností RIS3 týmu, k nastavení vhodného směrování vývojových technologických trendů v daných odvětvích.

Také byl zahájen první monitoring naplňování cílů RIS3 MSK prostřednictvím indikátorů za období 2014 – 2015.

zpět


Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu absorpční kapacitu v kraji. Moravskoslezský kraj bude veřejným subjektům poskytovat vouchery v hodnotě 100 tis. Kč – 500 tis. Kč na zpracování projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje.

V roce 2016 byla vyhlášena první výzva v rámci dotačního programu Asistence. Výzva, s celkovou alokací ve výši 5 mil. Kč, byla určena na přípravu projektové dokumentace projektového záměru strategické intervence pro veřejné subjekty. Ke dni ukončení výzvy (6. května 2016) bylo předloženo celkem 7 projektů žádajících o více než 3 mil. Kč. O výběru projektů, které získají dotaci, rozhodne zastupitelstvo kraje v září 2016. O nevyčerpané finanční prostředky bude navýšena další výzva. Vyhlášení další výzvy se předpokládá na přelomu r. 2016/2017.

zpět


Twinning - cílem aktivity je prostřednictvím spolupráce s vybraným zahraničním partnerem detailní seznámení a osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách Moravskoslezského kraje. Za tímto účelem se uskuteční 2 zahraniční stáže a 5 zahraničních studijních cest.

Na rok 2016 jsou naplánovány dvě zahraniční stáže. Jedna se uskuteční ve Švédsku, kde zástupci výkonné jednoty RIS3 MSK (ARR) a vybraní externí experti navštíví švédskou státní agenturu pro podporu inovací Vinnova a také regionální inovační agenturu Innovation Skåne v regionu Skåne. Stáž se zaměří na získávání znalostí týkajících se podpory transferu technologií mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou (ověření uplatnitelnosti výsledků výzkumu a vývoje výzkumných organizací v privátním sektoru) a studium metod Innovative public procurement.

Druhá zahraniční cesta je plánována do Dánska, kde bude navštívena Aarhus University, Østerskov Efterskole, Epos Efterskole. Cesta bude zacílena na nové interaktivní výukové a herní metody (edu-larps - rollové hry) pro popularizaci matematiky na ZŠ (potažmo SŠ). Předpokládaný termín obou cest je 4. čtvrtletí roku 2016. Recipročně pak proběhne v roce 2017 návštěva zástupců švédských/dánských organizací v Ostravě.

zpět


Pilotní ověřování – prostřednictvím této aktivity budou pilotně ověřovány dva vybrané nástroje (primárně nástroje poznané v zahraničí). Cílem je ověřit, zda je daný nástroj a podmínky, za kterých má být implementován v Moravskoslezském kraji, funkční.

Pilotní ověření časově navazuje na realizaci aktivity Twinning a bude zahájeno na základě výsledků ze zahraničních stáží a studijních cest.

zpět


Propagace - zahrnuje přípravu a zpracování Marketingové a komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro oblast inovací a následnou realizaci aktivit z této strategie vyplývajících.

V letošním roce byla zahájena činnost zřízením Marketingové platformy, která je průřezově složena ze zástupců veřejné správy, firem, univerzit a SŠ, výzkumných ústavů, inkubátorů a klastrů. Výstupy ze setkání marketingové platformy, jejíž první setkání proběhne v červnu 2016, budou použity pro tvorbu marketingové strategie, která bude základním dokumentem pro realizací marketingových kampaní. Marketingová strategie bude dopracována do konce roku 2016, následná realizace kampaní se plánuje od roku 2017.

zpět


Informace o postupu v realizaci projektu, o plánovaných a uskutečněných aktivitách a o dalších aktualitách inovačního systému budou průběžně zveřejňovány na webu www.rismsk.cz.

 

 

zpět


Tisk Nahoru Zpět