Financování a podpora inovací

Nedostatek financí je jedním z klíčových faktorů omezujících inovační aktivity. Proto zde uvádíme několik možností financování inovací se zaměřením na zdroje z evropských a národních programů a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Možnosti financování inovací

Pro firmy

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Program je určen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Jedná se dotace na investiční i neinvestiční výdaje do takového vývoje a výzkumu, jehož výstupy mají potenciál pro uplatnění v; nových nebo podstatně zdokonalených výrobcích, technologiích, výrobních postupech a službách.

Kdo může žádat:

  • malé, střední a velké podniky se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje
  • právnické osoby bez ohledu na právní formu, jejichž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií (vysoké školy, výzkumné organizace, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace zabývající se výzkumnými aktivitami) se sídlem na území Moravskoslezského kraje

Co lze získat: žadatel může získat od 100 tis Kč do 1 mil. Kč na investiční i neinvestiční výdaje. Výše dotace se pak odvíjí i od typu žadatele (malé podniků mohou získat 70%, střední 60%, velké 50%, ostatní subjekty až 80%).

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách na webových stránkách nebo u kontaktní osoby (Ing. Jana Kaiduschová, tel.: 595 622 312, e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz)

Nahoru


Program podpory pracovních míst ve výzkumu a vývoji

Z programu je financována podpora výzkumných a vývojových aktivit podniků se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací na spolufinancování osobních nákladů, na nově vytvořená pracovní místa ve VaV. Program je financován Moravskoslezským krajem a je vyhlašován jednou ročně.

Kdo může žádat: malé a střední podniky s živnostenským oprávněním k výzkumné a vývojové činnosti

Co lze získat:
mzdové náklady výzkumného pracovníka včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a dále náklady na certifikovaná odborná školení výzkumného pracovníka

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách www.msk.cz, případně Vám je podá administrátor programu Ing. Jana Kaiduschová, tel.: 595 622 312, e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz.

Nahoru


Fond Mikropůjček

Z fondu je možno poskytnout úvěr pro malé a střední firmy na podnikatelské projekty. Program vyhlašuje Moravskoslezský kraj.

Kdo může žádat: malé a střední podniky s dobou existence méně než 3 roky. 

Na co je možno úvěr získat:  výrobní náklady, propagace a marketing, pořízení majetku a zásob, osobní náklady, zásoby, odobrné práce zadávané třetím subjektům, DPH, atd.

Kolik lze získat: max. 500.000 tis. Kč (min. 20% hodnoty úvěru musí pak být financováno vlastními zdroji). Úvěr je úročen 1% p.a. a je poskytnut na 3 roky (ve výjimečných případech, kdy bude projekt vysoce inovativní, na 5 let). Úvěr bude zajištěn směnkou, vystavenou příjemcem podpory, avalovanou nejméně jednou fyzickou osobou.

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách www.msk.cz, případně Vám je podá administrátor programu Bc. Petr Zajac,  tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@msk.cz.

Nahoru


Inovační vouchery Moravskoslezského kraje

Program vyhlašuje Moravskoslezský kraj a účelem je poskytnout finance firmám na aktivity v oblasti výzkumu, které realizují ve spolupráci s VŠ či jinou výzkumnou organizací. Program je financován Moravskoslezským krajem a je vyhlašován jednou ročně.

Kdo může žádat: právnické osoby (malé, střední i velké podniky), jimž, VŠ nebo výzkumná organizace se sídlem v MSK na základě smlouvy poskytne službu nebo proces v oblasti výzkumu.

Kolik a na co se může získat: finance lze získat na celý proces vývoje produktu či služby počínaje samotným vývojem, testováním, navržením prototypu, design produku přes analýzu trhu a byznys plán vč. marketingové strategie po změnu procesů ve firmě.

Kolik lze získat: max. 300.000 tis. Kč (výše dotace: 70 % pro malé podniky; 65 % pro střední podniky; v případě, že žadatel již v minulosti obdržel od poskytovatele dotaci na inovační voucher, dotace pokryje 50 % z ceny za poskytnutí znalostí).

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách www.msk.cz, případně Vám je podá administrátor programu Ing. Jana Kaiduschová, tel.: 595 622 312, e-mail: jana.kaiduschova@msk.cz.

Nahoru


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014 - 2020)

Ministerstvo průmyslu a obchodu představuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 - 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z nich budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů. Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

Programy OPPIK:

Nahoru


Operační program Zaměstnanost (2014 - 2020)

Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Tato prioritní osa se zaměří na zvýšení zaměstnanosti podpořených osob zejména prostřednictvím realizace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, realizaci specifických opatření na podporu snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce a na slaďování soukromého a pracovního života, na rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků, a podporována bude rovněž modernizace veřejných služeb zaměstnanosti cestou zvýšení kvality a efektivity aktivní politiky zaměstnanosti a dalších poskytovaných služeb, a dále realizace cílených opatření na podporu zaměstnanosti mládeže.

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Tato prioritní je zaměřena na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních, zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, podporu sociálního podnikání a na podporu rozvojových strategií řízených na místní úrovni zaměřených na prevenci a řešení problémů v oblasti lokální zaměstnanosti a sociálního začleňování.

Prioritní osa 3: Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
Tato prioritní osa a je zaměřena na sociální inovace a mezinárodní spolupráci v oblastech přístupu k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a mobility pracovní síly a aktivního začleňování zejména s cílem zvýšení zaměstnatelnosti a v oblasti zvyšování efektivity veřejné správy.

Prioritní osa 4: Efektivní veřejná správa
Tato prioritní osa je zaměřena na řešení příčin nízké efektivity veřejné správy zejména pak vysoké administrativní a regulatorní zátěže, stejně jako neefektivního řízení a nízké úrovně profesionalizace pracovníků veřejné správy.

Více na www.esfcr.cz.

Nahoru


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014 - 2020)

Prioritní osa 1:Posilování kapacit pro kvalitní výzkum – zaměřena na dosažení špičkové úrovně českého výzkumu v mezinárodním měřítku, zlepšení spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků

Prioritní osa 2:Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj – zaměřena na zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách společně se zkvalitněním strategického řízení vysokých škol, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro zkvalitnění a otevřenost vzdělávání na vysokých školách

Prioritní osa 3:Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, rozvoj strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání, zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Více na www.msmt.cz.

Nahoru


Horizont 2020

Horizont 2020 je nástupnickým programem 7 rámcového programu. Je určen pro vědu, výzkum a inovace a měl by zabezpečit konkurenceschopnost Evropy a její ekonomický růst včetně zajištění nových pracovních míst. Horizont 2020 se zaměří na rozvoj špičkového výzkumu, posílení inovací v průmyslu včetně investic do klíčových technologií. Rovněž by se měl zabývat sociálními změnami, jako jsou demografické změny, zdraví, udržitelné zemědělství, čisté energie, klimatické změny atd.

Rozpočet programu Horizont 2020 je 70 mld. €, a to na léta 2014 – 2020, z toho částka 2,8 mld. €, tedy 4% rozpočtu určeného pro Horizont, bude zaměřena na nové nástroje na podporu malých a středních podniků.

Horizont 2020 stojí na třech prioritách. Těmi jsou

1)    Vynikající věda

2)    Vedoucí postavení průmyslu

3)    Společenské výzvy

Více informací na webové stránce EK nebo v brožuře.

Nahoru


Daňové odpočty na výzkum a vývoj

Daňové odpočty na výzkum a vývoj se řídí podle § 34 odst. 4, 5 a 6 zákona o daních z příjmů č. 586/1992 z platném znění.

Podle § 34a  odpočet na podporu výzkumu a vývoje činí součet
a) 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, a
b) 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu výzkumu a vývoje zahrnovaných do odpočtu.

Odpočet se počítá za konkrétní zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

V § 34b jsou uvedeny výdaje na výzkum a vývoj, které lze zahrnout do odpočtu. Jsou to výdaje vynaložené při realizaci projektu výzkumu a vývoje:

1. experimentální či teoretické práce,
2. projekční a konstrukční práce,
3. výpočty,
4. návrhy technologií,
5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu výzkumu a vývoje,
Tyto výdaje pak musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů).

Nelze do odpočtu zahrnout výdaje (náklady), na něž byla byť jen z části poskytnuta podpora z veřejných zdrojů, licenční poplatky-

Výdaje na služby lze zahrnout pouze takové, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace. Toto platí i u výdajů na nehmotné výsledky výzkumu a vývoje. Rovněž lze zarhnout finanční leasing hmotného movitého majetku - pokud souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje

Pro uplatnění daňového odpočtu je dle § 34c nutný také projekt výzkumu a vývoje, příčemž projektem se rozumí se rozumí dokument, ve kterém poplatník před zahájením řešení projektu výzkumu a vývoje vymezí svou činnost ve výzkumu a vývoji podle zákona upravujícího podporu výzkumu a vývoje a který obsahuje
a) základní identifikační údaje o poplatníkovi, kterými jsou
1. obchodní firma nebo název a adresa sídla poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů právnických osob,
2. jméno, adresa sídla podnikatele a adresa místa trvalého pobytu poplatníka, je-li poplatníkem daně z příjmů fyzických osob,
3. daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
b) dobu řešení projektu, kterou je doba ode dne zahájení do dne ukončení řešení projektu,
c) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení,
d) předpokládané celkové výdaje (náklady) na řešení projektu a předpokládané výdaje (náklady) v jednotlivých letech řešení projektu,
e) jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu s uvedením jejich kvalifikace a formy pracovněprávního vztahu k poplatníkovi,
f) způsob kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků,
g) den a místo schválení projektu,
h) jméno a podpis odpovědné osoby za projekt výzkumu a vývoje.
Zároveň tento projekt výzkumu a vývoje musí být schválen poplatníkem před zahájením jeho řešení.

Můžete rovněž požádat správce daně o závazné posouzení výdajů vynaložených na výzkum a vývoj zahrnovaných do odpočtu.

Články o dańových odpočtech:

Technologická agentura ČR

Nahoru


CzechLink - podpora kapitálových účastí

Projekt CzechLink realizuje agentura Czechinvest a je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství. Jeho hlavním cílem je na straně jedné usnadnit českým podnikům kontakt se zahraničními investory - kvalifikovaně pomoci českým společnostem při hledání investora a na straně druhé nabídnout služby investorům hledající akvizice či kapitálový vstup do českých společností.

Kdo a co může získat: Malé, střední i velké podniky ze zpracovatelského průmyslu, s minimálně 5ti letou historií a sídlem v ČR a na jejichž majetek nebyl prohlášen konkurz či povoleno vyrovnání, nebo vůči níž nebylo zahájeno insolvenční řízení.

Co lze získat: v případě podání přihlášky je český podnik zařazen do systému nabídek joint-venture a akvizičních cílů po dobu 1 roku - databázi aktuálně nabízených firem do projektu. Po podepsání smlouvy s agenturou Czechinvest bude dále zpracován tzv. prospekt vaší společnosti – jedná se o standardizovaný materiál v anglickém jazyce, který poskytne potencionálnímu investorovi kvalifikované informace při jednání o kapitálovém vstupu. Zdrojová data pro tvorbu prospektu zajistí hodnotící tým CzechInvestu v součinnosti se zástupci společnosti v místě podniku. Přehledná grafická úprava prospektu pak podává investorovi komplexní informaci o ekonomické situaci vašeho podniku a jeho postavení na trhu (mezinárodně srozumitelná prezentace finančních výsledků). V další fázi agentura Czechinvest, prostřednictvím celosvětové sítě zahraničních zástupců a sektorových specialistů, kteří zajišťují každodenní kontakt s investory, nabídne Vaši společnost vhodným investorům s již konkrétním investičním záměrem. Po podepsání písemné dohody o mlčenlivosti pak bude investorovi předán prospekt společnosti a po následném odsouhlasení obou zúčastněných stran zorganizována schůzka v místě českého podniku.

Za účast v projektu se nevybírají žádné poplatky. Účast trvá celkem 14 měsíců, 2 měsíce je vyhrazeno na zpracování prospektu společnosti, 12 měsíců je poté společnost vedena v nabídce (databázi nabízených firem).

Kromě již běžícího projektu CzechLink se připravuje během listopadu spuštění obdobného projektu CzechLink Start, který však bude určen mladým firmám s 1-6ti letou historií a zaměstnávající max. 50 zaměstnanců.

Více informací najdete na stránkách projektu nebo Vám je ochotně poskytne Pavel Chovanec, tel.: 296 342 435, email: pavel.chovanec@czechinvest.org.

Nahoru

 


Program Inostart

Z programu jsou poskytovány úvěry podnikům, které jsou mladší než 3 roky a mají do 50 zaměstnanců a roční obratem do 10 mil. eur nebo výší aktiv do 10 mil. eur. Úvěr bude na realizaci inovativních projektů - na pořízení majetku či nemovitosti (max 40%). Program řídí Česká spořitelna a je financováno z programu švýcarsko-české spolupráce

Co lze získat: Česká spořitelna zprostředkuje záruku od ČMRZB, poskytne úvěr a zajistí poradenství. Úvěr musí být zaručen z ČMRZB (do výše 60% nesplacené jistiny, cena 0,1% p.a.), délka úvěru maximálně 5 let od data první splátky (bude možné odložit zahájení splácení až o 3 roky), výše úvěru 0,5 – 15 mil. Kč. Poradenství - dotace na poradenství až do výše 10% objemu úvěru, maximálně 150 000,- Kč vč. DPH (např. na řízení podniku, strategické plány, marketing, ochranu duševního vlastnictví).

Více na webu Erste - Grantika Advisory.

Nahoru


Soutěž

Inovační firma Moravskoslezského kraje - hledáme inovativní firmy z Moravskoslezského kraje, které v posledních 3 letech uvedly na trh inovaci výrobku či služby. Soutěž je určena jak pro malé, tak střední i velké firmy. Nově je soutěž určena i pro žáky základních škol a studenty středních či vysokých škol.

Startup Harvest - setkání inovativních startupů s investory v Moravskoslezském kraji.

Nahoru


zpět


Tisk Nahoru Zpět