Financování a podpora inovací

Nedostatek financí je jedním z klíčových faktorů omezujících inovační aktivity. Proto zde uvádíme několik možností financování inovací se zaměřením na zdroje z evropských a národních programů a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Možnosti financování inovací

Pro výzkumné organizace a školy


Programy Technologické agentury České republiky

TA ČR podporuje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou. 

Program Alfa  je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, a to ve třech oblastech. Oblast progresivních technologií, materiálů a systémů, dále pro oblast energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a jako poslední je oblast udržitelného rozvoje dopravy. Program je určen i pro podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i pro výzkumné organizace. V srpnu 2013 bylo schváleno prodloužení programu až do roku 2019.

Program Beta je také určen na výzkum, experimentální vývoj a inovace, avšak pro potřeby státní správy. V současné době jsou přímo určeny orgány státní správy, která vypisují různá témata výzkumu, podle svých vlastních potřeb.

Program Gama je novým programem a je určen na podporu transferu výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jejich komercializace. Délka trvání programu je navržena na 6 let, tedy na období od 2014 do 2019. V jednotlivých veřejných soutěžích bude rozděleno celkem 2 770 mil. Kč. Má dvě části, přičemž první je určen pouze pro výzkumné organizace a bude podporovat  ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, se zaměřením na výsledky s vysokou přidanou hodnotou a s vlivem na posílení konkurenceschopnosti. Druhá část bude určena pouze podnikům a bude zaměřena na podporu projektů, které vedou ke komercializaci výsledků VaV. Financovat pak bude možno dokončení prototypu a posouzení jeho vlivu (ekonomického, sociálního, atd.)

Program Delta - je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci. Délka programu je 6 let (tj. 2014 – 2019) a veřejných soutěží se mohou účastnit jak podniky, tak i výzkumné ústavy. Seznam států, se kterými TAČR spolupracuje a tudíž je možné s nimi kooperovat v rámci programu obsahuje např. Čínu, Japonsko, Koreu, Izrael, USA, VB, Španělsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Turecko, Polsko, Rusko, atd.

Program Epsilon - program podporuje projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů - Podprogram 1 - Znalostní ekonomika; Podprogram 2 - Energetika a materiály; Podprogram 3 - Životní prostředí. Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Program Omega – je zaměřen na aplikovaný a experimentální výzkum v oblastech ovlivňujících fungování české rozvoj české společnosti v souvislosti s probíhající evropskou integrací a světovou globalizací.  Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Žadatelé pak mohou být výzkumné organizace a právnické osoby -  podniky. Program se realizuje od r. 2012 a trvá do r. 2017.

Bližší informace ke všem zmíněným programům naleznete na www.tacr.cz.

Nahoru


Grantová agentura České republiky

Grantová agentura ČR (GA ČR) je organizační složkou státu. GA ČR poskytuje účelovou podporu ze samostatné kapitoly státního rozpočtu ČR na grantové projekty v oblasti základního výzkumu. Finance jsou určeny jak pro zavedené vědecké týmy, tak i pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Podporu GA ČR poskytuje např. i projektům řešeným v rámci evropských mezinárodních projektů.  Téma projektu si volí uchazeč, délka projektu závisí na typu projektu a na podmínkách veřejné soutěže, tedy „výzvy“ k předkládání žádostí o grant.

Veškeré informace naleznete na stránkách www.gacr.cz.

Nahoru

zpět


Tisk Nahoru Zpět