MŠMT uděluje cenu Fr. Běhounka vědeckým pracovníkům!

Cena Fr. Běhounka se uděluje vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji (úspěšná účast v projektech, grantech ve výzkumu a vývoji v zemích EU, zejména v sedmém rámcovém programu). Cena je určena pro pracovníky, kteří:

a) působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,
b) svým objevem, vynálezem, publikací nebo jiným obdobným způsobem se významně zasadili o šíření dobrého jména české vědy v evropském výzkumu a vývoji,
c) vystudovali na české vysoké škole nebo alespoň částečně působí ve vědecké či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce),
d) jejich práce byla zaznamenána a příznivě hodnocena v evropském kontextu nebo se významně účastnili na řešení výzkumných projektů rámcových programů EU pro výzkum a vývoj, a tím přispěli k šíření dobrého jména České republiky.

Kandidáta má právo nominovat:

a) česká či zahraniční vysoká škola,
b) český či zahraniční vědecký ústav či vědecká instituce,
c) redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu,
d) osoba, která je držitelem akademického titulu „profesor“ nebo „docent“ získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi EU.

Všechny nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka se zasílají elektronickou cestou na e-mailovou adresu pavlina.janova@msmt.cz a také formou písemnou na adresu MŠMT (na obálku uvést Cena Františka Běhounka) nejpozději do 15. září 2013. Laureáta z doručených návrhů vybírá návrhová komise složená z předních českých vědců. Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.

Více informací, včetně podmínek nominací a udělení ceny, na stránkách MŠMT

zpět na seznam novinek