Technické vzdělávání

V současné době je velký nedostatek pracovníků v technických profesích, a to zejména elektrotechnických a stavebních oborů. Jejich výchova a motivace ke studiu technických oborů musí začít již na základních školách, kde se žáci rozhodují o svém budoucím zaměstnání. V současné době se realizuje několik projektů k podpoře technického vzdělávání, kterých se rovněž mohou zúčastnit i zaměstnavatele, a to formou umožnění exkurze ve svých podnicích.

ARR realizuje tyto projekty zaměřující se na technické vzdělávání:

Řemesla nás baví

Popis projektu:

Projekt reaguje na dlouhodobý problém na trhu práce v Moravskoslezském (MS) kraji - na malý zájem o práci v řemeslných profesích. Projekt volně navazuje na předchozí aktivity žadatele: projekty "Technika nás baví" (realizace od 1.3.2012), "Region4Tech" (06/2011-06/2012) a krajskou regionální iniciativu ForTech (2007-9).

Cílem projektu je motivovat žáky 6.-9. ročníku ZŠ v malých obcích MS kraje k volbě studia řemeslných oborů poptávaných na trhu práce, rozvíjet jejich manuální zručnost a podporovat výuku pracovních činností na ZŠ. Nezbytnou součástí je přiblížení teorie praxi - rozvoj spolupráce ZŠ se SŠ a podniky (řemeslnými dílnami) v kraji.

Realizátor projektu:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Partner projektu:

Základní škola a mateřská škola Raškovice

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín realizace:

01.07.2013 - 31.12.2014

Aktivity projektu:

  • 20 exkurzí v podnicích, dílnách s rukodělným programem
  • virtuální putování
  • 7 tvůrčích dílen (do projektu je zapojen 7 škol) s 3 řemeslnými programy
  • 1 odborná soutěž zaměřená na rozvoj manuální zručnosti žáků
  • jarmark řemeselTechnika nás baví

Projekt „Technika nás baví“ reaguje na přetrvávající problém a predikci vývoje na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Tímto problémem je malý zájem o práci v technických profesích, zejména v elektrotechnice a stavebnictví, který mimo jiné souvisí s malým propojením teoretické výuky na základních školách s podnikovou praxí.

Cílem projektu je motivovat žáky 6. - 9. tříd ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji a přesvědčit žáky, učitele, výchovné poradce na ZŠ a rodiče o prestiži a dobré perspektivě těchto oborů. Cílem je také přispět ke zlepšení podmínek při výuce pracovního vyučování dovybavením dílen partnerských základních škol rozvíjet tak v žácích manuální zručnost a tím jejich zájem o technické profese.

Realizátor projektu:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Finanční partneři projektu:

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava
Základní škola Fryčovice
Základní škola Frýdek-Místek, 1. Máje 1700

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín realizace:

březen 2012 – červen 2014

Aktivity projektu:

 • 50 exkurzí v průmyslových podnicích a technických SŠ
 • 36 projektových elektrodnů
 • 20 třídenních workshopů pro žáky
 • 2 technické soutěže
 • interaktivní webový portál
 • metodické výstupy pro učitele a žáky
 • dovybavení dílen na 2 partnerských základních škol pro pracovní vyučování a vybavení mobilní učebny partnera Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky v Ostravě pro realizaci projektových dnů

Region4Tech

Projekt reaguje na dlouhodobé problémy a potřeby trhu práce v Moravskoslezském kraji - na nedostatek technicky vzdělané pracovní síly a na nízké propojení teoretické výuky na ZŠ s podnikovou praxí, s čímž souvisí nedostatečné kompetence učitelů a výchovných poradců ZŠ motivovat žáky ZŠ k volbě studia technických oborů.

Žáci ZŠ jsou nedostatečně motivováni ke studiu technických oborů, zejména elektrotechnických a stavebních, což má za následek dlouhodobě neuspokojenou poptávku po takto orientované pracovní síle na trhu práce v MS kraji

Realizátor projektu:

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Operační program:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory 7.1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín realizace:

červen 2011 – červen 2012

Aktivity projektu:

 • Exkurze v průmyslových podnicích a technických SŠ
 • besedy s odborníky ve výuce, databáze odborníků-externistů
 • technická olympiáda
 • soutěžní přehlídka výrobků žáků, účast 3 vítězných tříd na vybraném odborném veletrhu/výstavě
 • 5 třídenních workshopů pro celkem 250 žáků a 20 učitelů
 • interaktivní webový portál
 • manuály o elektrotechnických a stavebních profesích

Více informací: http://www.povolaniprozivot.cz/


Tisk Nahoru Zpět