Vědeckovýzkumné kapacity v kraji

Vysoké školy

Moravskoslezský kraj je sídlem tří veřejných univerzit (Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě), na kterých každoročně studuje celkem cca 40 tisíc studentů, a také nově založených vysokých škol (Vysoké školy sociálně-správní v Havířově  a Vysoké školy podnikání v Ostravě-Michálkovicích). Pro většinu výzkumných pracovišť a vysokých škol platí, že jejich vznik, reagující na aktuální hospodářský vývoj, zaupříčinily změny a restrukturalizace v druhé polovině dvacátého století.

Dominantním vědecko-výzkumným pracovištěm v MSK je bezpochyby Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, která je historicky (od 1. poloviny 19. století) provázána s těžbou nerostných surovin a následně na ní navázaný těžký průmysl. Vazby na průmyslové aktivity v kraji jsou dodnes samozřejmostí v podstatě pro všech 6 technicky orientovaných fakult VŠB-TUO, z nichž elektrotechnická, stavební a bezpečnostního inženýrství, vznikly teprve po restrukturalizaci univerzity v průběhu posledních dvaceti let. Každá z technických fakult VŠB-TUO se v rámci kateder, či institutů zabývá vědeckou a výzkumnou činností, která je aplikována v komerční sféře. Významným přispěním inovační infrastruktuře je rovněž vznik Centra pokročilých inovačních technologií, Centra nanotechnologií, Výzkumného energetického centra, nebo Centra podpory inovací. Univerzita v současné době realizuje řadu významných projektů, do nichž je zapojena řada výzkumných týmů, ale i zástupců komerční sféry a mají za cíl zatraktivnit zde rozvíjené aktivity nejen v rámci regionu. Jedná se zejména o projekty nových výzkumných center podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, např. Centrum excelence IT4Innovations, Regionální materiálově technologické výzkumné centrum, Institut environmentálních technologií, aj..

Historie Ostravské univerzity v Ostravě se datuje od roku 1953, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola v Opavě. Samotný vznik Ostravské univerzity spadá do roku 1991, motivován záměrem nabídnout jinak silně průmyslově orientovanému Ostravsku humanitně založenou vysokou školu. Základním zaměřením výzkumu Ostravské univerzity je v současnosti základní výzkum a z definovaných 9 hlavních směrů se kromě humanitních směrů jedná také o interdisciplinární výzkum environmentálních problémů, vybrané metody teorie čísel, výzkum matematických metod zpracování informací zatížených neurčitostí apod. Do aplikační sféry směřují především výsledky přírodovědných oborů univerzity. Významným počinem a důležitým milníkem pro další rozvoj univerzity a Moravskoslezského kraje jako takového byl vznik Lékařské fakulty. Pro potřeby této ale i ostatních fakult vzniká v současné době nové výzkumné centrum, které umožní realizovat řadu nových výzkumných projektů, včetně interdisciplinárních (např. využití nových technických řešení v medicíně, apod.). Také v případě Lékařské fakulty se počítá s transferem výsledků výzkumu do reálné lékařské praxe.

Slezská univerzita v Opavě vznikla v roce 1991 sloučením Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné založených v rámci brněnské Masarykovy Univerzity v roce 1990. Klíčovou organizační složkou Slezské univerzity v oblasti vědy a výzkumu je Matematický ústav. Stejně jako na Ostravské univerzitě jsou na Slezské univerzitě výsledky výzkumné činnosti orientovány především na základní výzkum.

Vysoké škole podnikání, a.s. v Ostravě-Michálkovicích byl státní souhlas pro akreditaci udělen v roce 2000. Hlavní zaměření v oblasti výzkumu a vývoje vidí v rozvoji podnikavosti, hledání cest k odstranění bariér rozvoje podnikání s důrazem na regionální specifika a rozvoj dovedností a znalostí s podnikáním spojených.

Vysoká škola sociálně-správní Havířov je novou vysokou školou nabízející bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa se dvěma studijními obory: Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře. Postupně budou rozvíjeny také vědecko-výzkumné aktivity v předmětných oborech.

Další výzkumné organizace

Fakultní nemocnice Ostrava je specializovaným zdravotnickým pracovištěm, které kromě poskytování zdravotní péče realizuje rozsáhlý výzkumný program v oboru biomedicíny a dalších souvisejících vědeckých disciplín (např. využití nanotechnologií v medicíně), jehož výsledky nacházejí uplatnění v praktické léčbě. Příkladem může být unikátní metoda léčby popálenin použitím vlastních krevních destiček pacienta, která byla patentována v USA.

Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o., je výzkumným pracovištěm provádějícím experimentální a komplexní materiálový výzkum v oblasti metalurgie a materiálového inženýrství. Specializuje se především na výzkum výroby a tváření oceli, výzkum procesů sekundární metalurgie ocelí, výzkum pokrokových tvářecích technologií a řízených procesů tváření, hodnocení konvenčních a nekonvenčních materiálových vlastností v akreditované zkušební laboratoři únavových a křehkolomových vlastností, ověřování creepových charakteristik materiálů, chemické analýzy a měření emisí v akreditované a zkušební laboratoři a další.

VÚHŽ, a. s., se zabývá výzkumem a vývojem nových materiálů a technologií, akreditovaným zkušebnictvím, poradenstvím a expertízami pro oblast hutní výroby (odstředivé lití, válcování profilů za tepla) a výroby měřící, regulační a automatizační techniky pro průmysl.

VVUÚ, a. s., dříve Vědeckovýzkumný uhelný ústav, byl založen před více jak 60-ti lety s posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech. V současné době VVUÚ, a.s., provádí výzkumné a navazující výrobní aktivity včetně poskytování souvisejících konzultačních služeb v následujících oborech: Certifikace výrobků, Zkušebnictví, Posuzování shody, Certifikace systémů managementu kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Certifikace systémů environmentálního managementu, Analýza rizik výbuchu, Inspekční činnost, Engineering, Strojírenská výroba a Obchodní činnost.

zpět


Tisk Nahoru Zpět