Klastry

Moravskoslezský kraj má v rámci ČR dlouhodobou tradici a zkušenosti v posilování konkurenceschopnosti regionálních průmyslových odvětví prostřednictvím klastrové spolupráce. Tato spolupráce je v MSK i v celé ČR založena na odvětvovém sdružování podniků, univerzit a výzkumných a vývojových institucí, které jsou v ČR institucionalizovány v podobě klastrových organizací. Účelem těchto organizací je podporovat rozvoj jednotlivých odvětví společnými projekty v oblasti obchodní spolupráce, marketingu, rozvoje lidských zdrojů, a v neposlední řadě výzkumu, vývoje a inovací. Z vývoje posledních let je zřejmé, že Moravskoslezský kraj je vhodným místem pro zakládání a rozvoj klastrových organizací, a to zejména díky rozvinutému průmyslu, rozsáhlé vzdělávací infrastruktuře a iniciativám podporujícím výzkum a vývoj. Lze konstatovat, že Moravskoslezský kraj zaujímá v současnosti přední pozici v lokalizaci klastrových organizací v ČR a koncept klastrů neodmyslitelně patří k pilířům dalšího rozvoje regionálního průmyslu a s ním související podpory inovací.

Bližší informace o klastrech a jejich řízení můžete nalézt v příručce Průvodce řízením klastrů – příručka pro rozvíjení a management klastrových iniciativ.

V současné době existuje v Moravskoslezském kraji celkem dvanáct klastrových organizací:

Bezpečnostně-technologický klastr

Posláním klastru je rozvoj bezpečnostně-technologického výzkumu v regionu prostřednictvím silného odvětvového seskupení průmyslových podniků, vysokých škol, vědecko-výzkumných institucí a dalších subjektů privátního i veřejného sektoru s cílem zajištění trvalé konkurenceschopnosti členů klastru. Klastr věnuje pozornost propojení požadavků aplikační sféry s akademickým a vědecko-výzkumným prostředím za účelem vytváření podmínek pro zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i technických kapacit prostřednictvím implementace progresivních systémů sdílení know-how a kapacit. Klastr nabízí:


Farmaceutický klastr MoPharmaC - Moravian Pharma Cluster, z. s.

Farmaceutický klastr - MoPharmaC vznikl s myšlenkou stát se územně koncentrovanou sítí spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací v oblasti farmacie. Kooperační vazby členů klastru mají přispět zejména k upevnění a zvýšení národní i mezinárodní konkurenceschopnosti členů. Obecným cílem klastru MoPharmaC je vytvoření funkční platformy pro podporu spolupráce, inovací, sdílení a výměny informací, rozvoj společných výzkumně-vývojových projektů a jejich zavádění do praxe. Zájmem klastru je inovovat a dále rozvíjet MoPharmaC o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání ve farmaceutickém průmyslu a posilují vazby mezi výzkumnými organizacemi, vysokými školami a podnikatelskou sférou zejména, ale ne exaktně, na území Moravy.


ITCluster                                                                                                                                                                                                                                                                      

IT Cluster se orientuje na zajištění přípravy lidských zdrojů, na společné marketingové aktivity a na vytvoření potenciálu pro řešení inovačníc h projektů v oblasti IT. Z pohledu přípravy lidských zdrojů je hlavní prioritou vtažení firem podnikajících v oblasti IT do vzdělávacích procesů nejen na vysoké škole, konkrétně Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava, ale i na středních školách a institucích zabývajících se celoživotním vzděláváním. Na straně druhé existuje zjevná snaha uplatnit na trhu výsledky výzkumu a vývoje cestou spolupráce firem s akademickou sférou. Cílem je aplikovat dosažené výsledky v oblasti vědy a výzkumu a zajistit tak jejich transfer do podoby komerčně orientovaných produktů. V neposlední řadě stojí snaha o vybudování silné značky IT Cluster, která definuje Moravskoslezský kraj jako centrum pokročilých technologií, kde IT hrají klíčovou roli.


Klastr aditivní výroby

Klastr aditivní výroby z. s. byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti, popularizace a schopnosti členů řešit komplexní projekty v oblasti aditivní výroby. V rámci činnosti se snaží o vytvoření společné identity právnických a fyzických osob v rámci klastrové organizace, o propagaci využití aditivní výroby a o její popularizaci jako suverénní součásti zavedených výrobních procesů v souladu s trendem Industry 4.0. 


Klastr ENVICRACK

Klastr EnVICRACK, je zaměřen na vědecko-výzkumné aktivity v oblasti obnovitelných a druhotných zdrojů energie se zaměřením na využívání odpadů. Aktivity klastru jsou zaměřeny na podporu jeho členů při zavádění a komerčním zhodnocování výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Svým členům klastr nabízí vzájemnou spolupráci členů, podporu projektů k rozvoji aplikací výzkumu a vývoje, rozvoj inovačních aktivit v rámci klastru a také podporu při snaze exportovat na zahraniční trhy.


Klastr sociálních inovací a podniků  SINEC

Klastr sociálních inovací a podniků SINEC sdružuje sociální podniky a další aktéry sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem Klastru je napomáhat růstu sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji cestou rozvoje sociálních podniků, zvyšování zaměstnanosti sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin obyvatel a stimulace sociálních inovací vycházejících z jejich potřeb. 

 


Moravskoslezský automobilový klastr

Moravskoslezský automobilový klastr má za cíl rozvíjet automobilový průmysl v regionu za účelem zajištění trvalé konkurenceschopnosti regionálních subdodavatelů pro automobilový průmysl v ČR i v zahraničí. Úsilí klastru je tak orientováno především na zvyšování úrovně a plné využití místních lidských i technických kapacit. Klastr své členy podporuje realizací inovačních projektů, spoluprací se státními a mezinárodními partnery, prosazováním zájmů malých a středních firem, poskytováním komplexních informací o svých členech a podpůrných institucích apod. Klastr nabízí:


Moravskoslezský dřevařský klastr

Moravskoslezský dřevařský klastr se zaměřuje na podporu rozvoje dřevařského sektoru v Moravskoslezském kraji, který má ambici stát se významným dodavatelem a exportérem dřevostaveb a inovačních komponentů pro dřevěné konstrukce a domy. Členové sdružení jsou fyzické a právnické osoby podnikající v dřevozpracujícím a stavebním průmyslu, ale i představitelé vysokého školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Členové aktivně spolupracují na realizaci společných projektů v oblastech výzkumu a inovací, vzdělávání a propagace.


Moravskoslezský energetický klastr

Moravskoslezský energetický klastr si klade za cíl zajistit energetickou soběstačnost Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje nových technologií v oblasti energetiky a životního prostředí s důrazem na využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, prostřednictvím podpory energetických úspor a také zapojením do tvorby a aktualizace energetické koncepce státu a s ní souvisejících legislativních změn včetně vazby na evropskou energetickou legislativu.


Moravský lesnický klastr

Moravský lesnický klastr, o.s. byl založen v červenci 2010   s cílem působit na území Moravskoslezského, Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje v oboru lesního a dřevařského průmyslu. Posláním Moravského lesnického klastru, o.s. je zejména v oboru lesního a dřevařského průmyslu vytvářet podmínky pro využití stávajícího výrobního a rozvojového potenciálu na výše uvedených územích ČR, a to zejména se zaměřením na sociální programy (regionální zaměstnanost obyvatel). V neposlední řadě se také klastr zaměřuje na aktivní účast týkající se komunikace mezi podnikatelskými, veřejnoprávními a ostatními organizacemi na téma problematiky vhodného způsobu obhospodařování lesních majetků.


Národní strojírenský klastr

Národní strojírenský klastr si klade za cíl vybudování vysoce prestižní a moderní strojírenské základny připravené z hlediska lidských zdrojů, technologií a inovací na vznik subdodavatelských řetězců v oblasti strategických projektů pro energetický průmysl, dopravní průmysl a stavitelství v globálním měřítku. Klastr poskytuje svým členům řadu služeb a projektů týkajících se zlepšování obchodních vztahů, marketingu, dále vzdělávání a poradenství v nejrůznějších oblastech. Klastr nabízí:

  • Nákupní aliance
  • Dodavatelské řetězce
  • Možnost zapojení do inovačních projektů
  • Vzdělávací projekty a konference
  • Propagační a rozvojové aktivity


  Moravskoslezský klastr cestovního ruchu (KLACR)

  Cílem klastru je vytvoření konkurence schopného turistického regionu pomocí koordinace aktivit v cestovním ruchu, komunikace s veřejným sektorem, spoluprací subjektů v cestovním ruchu a podporou inovací ve službách v cestovním ruchu.


  Příklady projektů klastrů v MSK:

  • Moravskoslezský automobilový klastr -Pulsační laboratoř, Technologie vstřikování práškových kovů, Centrum expertů.
  • Moravskoslezský dřevařský klastr - Výzkumné dřevařské centrum
  • Moravskoslezský energetický klastr - Energeticky nezávislý kraj
  • Národní strojírenský klastr – Vzdělávání zaměstnanců členů klastru v oboru výroba komponent pro jadernou energetiku
  • Klastr Envicrack – Vývoj pyrolýzní technologie zpracovávání odpadů za účelem kombinované výroby elektrické energie a tepla
  • Bezpečnostně-technologický klastr – Mobilní měřící pracoviště pro měření emisí, Experimentální pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu.

  zpět


  Tisk Nahoru Zpět