Profil Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj proslul především svým významem v oblasti těžkého průmyslu – strojírenství, hutnictví, těžební průmysl - které dodnes ovlivňují značnou měrou charakter kraje. Logicky je pak většina výzkumných a vývojových kapacit spojena s velkými firmami právě v těchto odvětvích. Mezi nejvýznamnější patří Arcelor Mittal, Třinecké železárny, Vítkovice, Bonatrans Group aj. V posledních letech pak v regionu začala hrát významnější roli i další perspektivní odvětví. Mezi ta patří nepochybně automobilový průmysl, kde v oblasti výzkumu a vývoje hrají důležitou roli firmy Varroc Lighting Systems, Continental Automotive Systems aj.

Další perspektivní oblastí je pak IT a elektro, v rámci něhož jsou výzkumné a vývojové aktivity soustředěny především na VŠB-TU Ostrava (Fakulta elektrotechniky a informatiky) a také v několika IT firmách zabývajících se vývojem sofistikovaného softwaru. Co se týče veřejného výzkumu a vývoje, nezastupitelnou roli zde hraje VŠB-TU Ostrava, která v současné době realizuje několik projektů nových výzkumných center podpořených z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v celkové hodnotě 4 mld. Kč:  IT4Innovations, Regionální materiálově-technologické výzkumné centrum, IT4Innovations, Institut environmentálních technologií, Výzkumné energetické centrum, Centrum energetického využití netradičních zdrojů energie. Kromě těchto významných projektů disponuje VŠB-TU Ostrava také Centrem nanotechnologií, Centrem pokročilých inovačních technologií a Centrem podpory inovací. Kromě VŠB hrají významnou roli také výzkumné ústavy VVUÚ, VÚHŽ a Materiálový a metalurgický výzkum.

Významné instituce

V rámci inovační infrastruktury se nachází v kraji několik významných institucí – Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (v rámci Centra podpory inovací), BIC Ostrava, Podnikatelský inkubátor Steel IT, VTP Ostrava a Podnikatelský inkubátor VŠP. Důležitou roli v kraji hraje také dvanáct klastrových organizací – Národní strojírenský klastr, Moravskoslezský automobilový klastr, Moravskoslezský dřevařský klastr, Moravskoslezský energetický klastr, IT Cluster, Klastr Envicrack, Bezpečnostně technologický klastr, Moravský lesnický klastr, Klastr aditivní výroby, Farmaceutický klastr MoPharmaC - Moravian Pharma Cluster, z.s a také Klastr cestovního ruchu aKlastr sociálních inovací a podniků  SINEC

RIS – Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

Regionální inovační strategie (RIS) je specializovaným dokumentem pro podporu aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. RIS vychází ze zásady být specializovaný regionálně a zároveň být konkurenceschopný globálně. Cílem strategie je zajistit koordinovanou a systémovou podporu výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v rozvíjejících se tradičních i nových, perspektivních odvětvích.

První RIS byla připravena pro období 2010 - 2020 a v rámci příprav na programovací období  2014 – 2020 došlo k úpravě původní strategie na základě požadavků konceptu RIS3 strategie (Research and innovation strategy for smart specialisation). Tento koncept je založen na myšlence, že každý členský stát a region EU by měl definovat oblasti výzkumu (tzv. technologické domény), na které se hodlá dlouhodobě koncentrovat. Může se jednat o tradiční výzkumné oblasti, v nichž má konkurenční výhodu, případně o nové perspektivní výzkumné aktivity s prokazatelným růstovým potenciálem.  Zpracování RIS3 strategie stanovila Evropská komise jako nezbytnou podmínku k tomu, aby daný stát/region mohl využívat prostředky  ze Strukturálních fondů a dalších programů EU na výzkum, vývoj a inovace. Touto úpravou byla pověřena Agentura pro regionální rozvoj, a. s., která zajišťovala také zpracování předchozích regionálních inovačních strategií. Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci Moravskoslezského kraje (dále jen RIS3 MSK) tvoří (ve zkrácené verzi) přílohu Národní RIS3 strategie ČR.  

RIS3 MSK se zaměřuje na realizaci aktivit a projektů vymezených v rámci čtyř horizontálních priorit a osmi výzkumných specializací (technologických domén).  Tyto aktivity jsou určeny pro podniky (malé, střední i velké), výzkumné ústavy, univerzity, klastry, podnikatelské inkubátory a další.

Hlavními oblastmi aktivit RIS jsou podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do podnikového sektoru, rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a podpora mezinárodní spolupráce. Tyto oblasti aktivit jsou naplňovány pomocí konkrétních rozvojových projektů (např. inovační vouchery, brokerage events, podpora výzkumných aktivit v klastrových organizacích, finanční podpora zvyšování kvalifikace výzkumných pracovníků, aktivity v oblasti technology foresight, apod.) průřezově v rámci vertikálních priorit. 

Zpracovatelem Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje je Agentura pro regionální rozvoj, a.s..zpět


Tisk Nahoru Zpět