Vzdělávání v inovacích

Inovace jsou dnes hybnou silou v jakémkoliv oboru lidské činnosti a jsou základem úspěchu každého podnikání. Avšak pro to, aby inovace mohly být realizovány je potřeba mít samozřejmě i kvalitní lidské zdroje. Tito lidé by měli být schopni celý proces zavedení inovace od její identifikace, možnosti spolupráce na jejím vývoji, financování či transferu do praxe řídit a dovést do úspěšného konce. K tomu je nutné vzdělání jednotlivých zaměstnanců – jak pro manažery, tak i pro zaměstnance na různých stupních řízení a výroby.

Agentura pro regionální rozvoj poskytuje vzdělávání oblasti inovací. Připravili jsme pro Vás 3 komplexní vzdělávací program, které se skládají z několika různých modulů, které Vás komplexně provedou jednotlivými fázemi zavádění inovací.


Vzdělávací program - KOMPETENCE PRO INOVACE I

Vzdělávací modul 1 – Analýza trhu

Popis vzdělávacího programu: Vzdělávací program poskytne cílové skupiny komplexní pohled na problematiku marketingového výzkumu, provede ji celým procesem výzkumu od rozhodování se přes zadání zakázky až po konkrétní fáze vlastního výzkumu.

Program bude obsahovat množství příkladů, které pomohou účastníkům programu k lepší orientaci v konkrétní problematice spjaté s analýzou trh

Cílem je poskytnout cílovým skupinám účastníků dalšího vzdělávání dospělých v MS kraji vědomosti a dovednosti tak, aby si tyto cílové skupiny osvojily dostatečnou teoretickou bázi v oblastech analýzy trhu a marketingového výzkumu a získaly praktického dovednosti nezbytné k aplikaci těchto poznatků na svých pracovištích.

Program je určen pro: Manažery MSP v Moravskoslezském kraji (marketingoví, obchodní, výrobní manažeři), pracovníci podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji

Program se skládá z těchto modulů:

 • Modul č. 1: Trh a jeho prostředí (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 2: Jak provést správný průzkum (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 3: Efektivní analýza trhu (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 4: Dotazování základ úspěchu (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 5: Marketingový výzkum pro analýzu trhu (2 dny prezenčního školení

zpet

Vzdělávací modul 2: MARKETINGOVÁ STRATEGIE FIRMY

Tento vzdělávací program se snaží připravit své účastníky pro fungování na různých pozicích ve středním a vyšším managementu. Účastníci tohoto programu se naučí myslet a jednat jako špičkoví stratégové.

Tento vzdělávací program je zaměřen především na tvorbu marketingové strategie a byznys plánu podle definovaných cílů firmy,  schopnost rozpoznat podnikatelské příležitosti na konkurenčním trhu,  nastavení politiky značky pro firmu, zavedení takové značky na trh, tvorba a řízení marketingových projektů v rámci organizace,  plánování a regulace aktivit firmy v rámci definovaných finančních, ekonomických, právních, společenských a kulturních podmínek na trhu aktivní vztahy se zákazníky.

Program je určen pro: Manažery MSP v Moravskoslezském kraji (marketingoví, obchodní, výrobní manažeři), pracovníci podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji

Program se skládá z těchto modulů:

 • Modul č. 1 : Marketingová strategie a analýza trhu (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 2: Vyhledávání nových trhů (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 3: Aktivní vztahy se zákazníky (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 4: Marketingové inovace (2 dny prezenčního školení)

zpet

Vzdělávací program č. 3: ÚSPĚŠNÉ INOVACE

Vzdělávací program je zaměřen na problematiku podpory inovací a s ní související zvyšování konkurenceschopnosti, která je v současné době velmi často zmiňovaným tématem v celosvětovém měřítku.  V dnešní globální ekonomice mohou být dlouhodobě úspěšné pouze ty firmy, které disponují specializovanými produkty, službami či technologiemi s vysokou přidanou hodnotou, které jsou exportovatelné po celém světě, a které nemohou být snadno nahrazeny levnějšími substituty z tzv. „nízkonákladových“ zemí.

K tomu je nezbytné odhalit vlastní inovační potenciál, pracovat s inovačním management, znát inovační proces a jednotlivé typy inovací a možnosti jejich financování, aplikovat všechny nabyté poznatky v konkrétním firemním prostředí.

Cílem je poskytnout cílovým skupinám účastníků dalšího vzdělávání dospělých v MS kraji vědomosti a dovednosti tak, aby si tyto cílové skupiny osvojily dostatečnou teoretickou bázi v problematice inovací, inovačního procesu, inovačního podnikání a financování vzniku a implementace inovací zejména ve firemním prostředí a dokázaly prakticky aplikovat nabyté poznatky a dovednosti ve svém oboru či oboru svého zaměstnavatele.

Program je určen pro: Manažery MSP v Moravskoslezském kraji (marketingoví, obchodní, výrobní manažeři), pracovníci podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji

Program se skládá z těchto modulů:

 • Modul č. 1: Inovace a rozpoznání vlastního inovačního potenciálu (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 2: Inovační management – inovace ve vnitrofiremních procesech (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 3: Technické inovace (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 4: Organizační inovace (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 5: Partneři v inovačním procesu (2 dny prezenčního školení)
 • Modul č. 6: Financování inovací (2 dny prezenčního školení)

zpet

Vzdělávací program č. 4: GREEN (ENVIRONMENTAL) TECHNOLOGIES

Ochrana životního prostředí patří mezi rozhodující faktory, které vytvářejí podmínky podnikání. Každá výroba nebo poskytování služeb nese určitou míru znečištění životního prostředí. Toto znečištění musí být odstraňováno následně pomocí různých čistících technologií nebo je možné snižovat environmentální dopady přímo v procesu výroby produktů či služeb.

Využívání environmentálních technologií a podpora ekoinovací je rovněž jedním z aktuálních celosvětových témat – řada environmentálních technologií již byla vyvinuta a je využíváno, existuje zde však také velký prostor pro inovativní řešení – tzv. ekoinovace.

Cílem je poskytnout cílovým skupinám účastníků dalšího vzdělávání dospělých v Moravskoslezském kraji vědomosti a dovednosti tak, aby si tyto cílové skupiny osvojily dostatečnou teoretickou bázi v oblastech ekoinovací, environmentálních technologií čištění vzduchy a vody a v oblasti obnovitelných a alternativních zdrojů energie a získaly dovednosti praktického využití těchto informací a poznatků v rámci výkonu své profese.

Program je určen pro: Manažery MSP v Moravskoslezském kraji (marketingoví, obchodní, výrobní manažeři), pracovníci podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji

Program se skládá z těchto modulů:

 • Modul č. 1: Enviromentální technologie a ekoinovace (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 2: Recyklace (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 3: Technologie čištění vzduchu (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 4: Technologie čištění vody (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 5: Obnovitelné a alternativní zdroje energie (2 prezenční dny vzdělávání)

zpet

Vzdělávací program č. 5: KREATIVITA

Vzdělávací program je zaměřen na oblast kreativity, která úzce souvisí s problematikou inovací a problematikou re-orientace řady firem z výroby standardních produktů na výrobu produktů technologicky náročných s vysokou přidanou hodnotou.

Dále se program zabývá kreativním průmyslem a jeho vazbou na tradiční průmyslová odvětví

Cílem je poskytnout cílovým skupinám účastníků dalšího vzdělávání dospělých v MS kraji vědomosti a dovednosti tak, aby si tyto cílové skupiny osvojily dostatečnou teoretickou bázi v problematice kreativity a kreativního průmyslu a získaly dovednosti praktického využití nabytých znalostí.

Program je určen pro: Manažery MSP v Moravskoslezském kraji (marketingoví, obchodní, výrobní manažeři), pracovníci podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji

Program se skládá z těchto modulů:

 • Modul č. 1: Kreativita – kreativně myslet, tvořit a inovovat (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 2: Kreativní odvětví a jejich inovační potenciál (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 3: Možnosti uplatnění „kreativních produktů“ na trhu (2 prezenční dny vzdělávání)
 • Modul č. 4: Význam kreativního průmyslu pro tradiční průmyslová odvětví a urbánní rozvoj (2 prezenční dny vzdělávání)

 V případě zájmu o bližší informace k výše uvedeným seminářům kontaktujte: Ing. Lenku Švajčákovou, svajcakova@arr.cz, tel.: 595 691 261

Registrace na všechny kurzy na arr.cz.

zpět


Vzdělávací program - KOMPETENCE PRO INOVACE II

Vzdělávací program „Inovační procesy“

Vzdělávací program „Zelené inovace“

Vzdělávací program „Netechnické inovace“

Vzdělávací program „Inovační procesy“

Modul 1: Technology foresight

Obsah: Předvídání v oblasti vývoje technologií. Metodika Technology foresight, která umožňuje nahlédnout do co možná nejvzdálenější budoucnosti v oblasti technologií, rozlišit skutečný potenciál technologií od zdánlivého, zvážit alternativy a poskytnutí vstupních údajů pro rozhodovací procesy v oblasti plánování vědy a techniky.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 2: I - Technology foresight

Obsah: Předvídání v oblasti vývoje technologií.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 3: Rizikový kapitál

Obsah: Rizikový kapitál (venture capital) je prostředek pro financování zahájení činnosti společnosti, jejího rozvoje, expanze nebo odkupu celé společnosti, kdy investor rizikového kapitálu získává dohodnutý podíl základního kapitálu společnosti (akciový kapitál nebo kmenové akcie) na oplátku za poskytnutí potřebného kapitálu. V tomto modulu budou přiblíženy pojmy, týkající se rizikového kapitálu. Účastníkům budou poskytnuty informace, jak rizikový kapitál získat.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 4: Regionální inovační systémy

Obsah: Inovace jsou základem pro zvýšení konkurenceschopnosti a produktivity, nejen firem, ale také regionů a států. Současné inovace spočívají v systémovém přístupu, podle kterého firmy neinovují izolovaně, ale ve spolupráci s dalšími účastníky inovačních procesů. V tomto modulu se účastnící dozví, kdo může být dalším účastníkem inovačního procesu, především v rámci regionu, a jak s ním navázat spolupráci, kterou lze využít pro inovace.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 5: Inovační management firmy

Obsah: Posluchači modulu Inovační management firmy se naučí definovat, co je to inovace a naučí se přistupovat k problémům tvůrčím způsobem. Budou schopni chápat inovace v kontextu jiných podnikových funkcí a procesů. Inovace jsou východiskem ke konkurenceschopnosti podniku. Inovační management firmy pomůže modelovat inovační proces a aplikovat ho v praxi.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 6: Transfer technologií

Obsah: Transfer technologií je chápán jako cílevědomý, časově ohraničený proces převádění poznatků (vytvořených jinou organizací), umožňujících inovovat výrobky a technologie, případně zavádět výrobky a technologie zcela nové. Technologie nebo poznatky, které mají být předmětem transferu, by měly zpravidla být špičkové technickoekonomické úrovně. Transferem se dosahuje rychlejšího a někdy i efektivnějšího růstu úrovně technologií firmy než vlastním výzkumem. Uplatnění transferu slouží k dosažení žádoucí rentability podniku. Iniciátorem mohou být jak strana nabízející (producenti nových technologií, vysoké školy, výzkumné a vývojové instituce), tak i strana poptávající (uživatelé nových technologií – zejména malé a střední firmy). Impulsem pro transfer může být buď existence určitého problému, v němž se hledá řešení, nebo naopak existence nového technického řešení, pro něž se hledá praktické uplatnění a rozšíření.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 7: Ochrana duševního vlastnictví

Obsah: Základní existující formy aplikovaných vědeckovýzkumných poznatků, se kterými je možno se nejčastěji setkat v hospodářské praxi, představují patenty, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky a obchodní tajemství. Obsahem je seznámení s problematikou práva, smluvních vztahů a především právními aspekty ochrany duševního vlastnictví. V rámci modulu bude rovněž diskutována problematika praktických postupů pro zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje v podobě patentů, užitných a průmyslových vzorů. Cílem je získat informace a povědomí o ochraně duševního vlastnictví vyplývajícího z projektové práce ve výzkumu a vývoji.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 8: Procesní inovace

Obsah: Procesní inovace jsou zaměřeny na změny postupu, řízení, řešení, služeb atd. Procesní inovace zahrnují zavedení nových metod v oblasti výzkumu a vývoje, výroby nebo zpracování produktů, logistiky, distribuce nebo podpůrných činností. V modulu Procesní inovace se posluchač dozví, jaký režim zvyšování výkonnosti procesů použít ve své firmě (zda projektový, workshopový nebo individuální) a také získá osvědčený návod, jak správně své zaměstnance k zvyšování výkonnosti procesů motivovat.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 9: Financování inovačních procesů

Obsah: Vzdělávací modul Financování inovačních procesů chce informativním zaměřením reagovat na tíživou situaci, kterou potvrzuje i výzkum Českého statistického úřadu, podle kterého vnímají české firmy nedostatek financí jako jeden z klíčových faktorů omezujících inovační aktivity. Cílem vzdělávacího modulu pak tedy je objasnit hlavní možnosti financování výzkumně-vývojových, příp. inovativních projektů a představit jednotlivé formy financování.

Rozsah: 3 dny / 24 hodin

zpet

Vzdělávací program „Zelené inovace“

Modul 1: Alternativní pohony (hybridní systémy, elektromobily, vodíkové pohony)

Obsah: Posluchač daného modulu si osvojí odborné kompetence spojené s alternativním způsobem pohonů s důrazem na hybridní systémy, elektromobily, vodíkové pohony.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 2: Technologie energetického využití odpadů (pyrolýzní technologie, aj.)

Obsah: Posluchač modulu si osvojí odborné kompetence vztahující se k technologiím energetického využití odpadů, kdy energeticky využívané odpady nahrazují palivo jako je uhlí nebo ropa, které by se jinak musely těžit. K daným technologiím spadá např. pyrolýzní technologie a další.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 3: Inteligentní energetické sítě (smart grids)

Obsah: Posluchač modulu získá základní znalosti v oblasti silových elektrických sítí, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

zpet

Vzdělávací program „Netechnické inovace“

Modul 1: Marketingové inovace ve firmě

Obsah: Marketingová inovace představuje realizaci nové marketingové metody, která zahrnuje významnou změnu týkající se produktu, popřípadě metod jeho prodeje nebo distribuce. Cílem tohoto modulu je informovat účastníky o tom, co všechno marketingová inovace ve firmě zahrnuje, a naučit je způsobům, kterými lze dosáhnout marketingových inovací v nejvyšší možné kvalitě.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 2: Kreativní odvětví

Obsah: Kreativní odvětví, do něhož spadá např. hudební a filmový průmysl, architektura, módní průmysl, nejrůznější výtvarné obory apod., se významnou měrou podílí na hospodářském růstu a navíc často roste rychleji než jiná průmyslová odvětví. Přínos kreativního odvětví a možnosti využití jeho potencionálu pro rozvoj budou náplní tohoto modulu. Účastníci budou mimo jiné podněcováni k diskuzi na daná témata, týkající se kreativního odvětí.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 3: Sociální inovace

Obsah: Sociální inovace jsou nové nástroje, myšlenky, instituce nebo způsoby práce, které zlepšují potřeby společnosti efektivněji, než tradiční existující řešení. Nemusí se jednat jen o nové nápady, sociální inovace zahrnují také změny či úpravy již existujících řešení. V rámci tohoto modulu se účastníci naučí mnohé o sociální oblasti o možnostech její inovace. Budou mít možnost přispět svými návrhy a nápady na zlepšení kvality života obyvatel.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

V případě zájmu o bližší informace k výše uvedeným seminářům kontaktujte: Ing. Lenku Švajčákovou, svajcakova@arr.cz, tel.: 595 691 261

Registrace na všechny kurzy na arr.cz.

zpet


Vzdělávací program  - KOMPETENCE PRO INOVACE III

Připravujeme:

Vzdělávací program: „Inovace – příležitost pro nové trhy“

Vzdělávací program „Rizikový kapitál“

Vzdělávací program „Role veřejného sektoru při podpoře inovačních procesů“

Vzdělávací program: „Inovace – příležitost pro nové trhy“

Modul 1: Technology Scouting

Obsah: Terminologie technology scouting. Proces - účelem Technology Scouting je identifikovat výzkumné projekty, u jejichž dosažených či plánovaných výsledků existuje potenciál pro využití v podobě nových inovativních produktů uplatnitelných především na stávajících trzích. Součástí tohoto modulu budou také metody, jak vyhodnotit možnosti uplatnění těchto výsledků výzkumu v komerční sféře.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 2: Meziodvětvový (interdisciplinární) výzkum

Obsah: Meziodvětvový výzkum - spojení výzkumných témat z různých oborů (např. strojírenství – environmentální technologie, nanotechnologie v biomedicíně, nové materiály v automobilovém průmyslu, apod.).Využití meziodvětvového výzkumu k vytvoření nových unikátních produktů s novou přidanou hodnotou pro existující i další potenciální zákazníky, a vytvoření nových trhů

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 3: Nově vznikající trhy (emerging markets)

Obsah: Tento modul se bude zabývat problematikou nově vznikajících trhů (emerging markets).

Jeho náplní bude zejména popsat a vyhodnotit příčiny vzniku nových trhů a rovněž popsat empirické zkušenosti s vývojem těchto trhů a klíčových firem do nich náležejících včetně identifikace a vyhodnocení hlavních faktorů, které měly na jejich vývoj zásadní dopad.

V modulu bude zmíněna řada praktických příkladů a případových studií nově vzniklých či nově vznikajících trhů, které budou tvořit většinu obsahu modulu. Tyto praktické příklady a případové studie budou doplněny i teoretickými pasážemi o problematice nově vznikajících neboli vynořujících se trhů.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 4: Vývoj produktů pro nové trhy – metoda Proof of Concept

Obsah:  Obsahem modul je detail popis a příklad použití metody Proof of Concept.

Metoda Proof of Concept, která se detailně zaměří na aspekty hodnocení uplatnitelnosti produktů na nových trzích před zahájením jejich vývoje (hodnocení z pohledu technického v návaznosti na předpokládané budoucí technologické trendy, marketingového, ekonomického, organizačně-procesního).

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 5: Uvedení nových produktů na trh – metoda Proof of Relevance

Obsah: Obsahem modul je detail popis a příklad použití metody Proof of Relevance.

Metoda Proof of Relevance se zabývá vyhodnocením již vyvinutých produktů před jejich samotným uvedením na trh. Hodnotí daný produkt podle podobných parametrů jako u metod Proof of Concept, ale bere v úvahu také další aspekty ve smyslu, zda je výsledkem daného vývoje skutečně takový produkt, jaký byl předpokládán a co je případnou příčinou odchýlení se od původně naplánovaného produktu, zda je dané odchýlení možné vnímat pozitivně či negativně, apod. Součástí této metody je také závěrečné vyhodnocení, zda vyvinutý produkt odpovídá svými parametry aktuální situaci na nově vznikajícím, příp. i stávajícím trhu.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 6: Marketing nových produktů – sociální sítě

Obsah: Pojem sociální síť, současné sociální sítě, jejich možnosti a použití. Představení Facebook pages (FBP) jako nového nástroje pro prezentaci a marketingovou komunikaci, vytváření interaktivních a uživatelsky přizpůsobitelných stránek uvnitř sociální sítě Facebook.

Využití Facebooku v marketingovém prostředí pomocí Presence marketing, Branding, Guerilla a Stealth marketing, Virální marketing, Word of Mouth marketing a Loyalty marketing.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

zpet

Vzdělávací program „Rizikový kapitál“

Prezenční vzdělávací program „Rizikový kapitál“ odpovídá na identifikovanou potřebu ze strany firem v oblasti zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro realizaci inovativních projektů, jejichž výsledkem budou zcela nové produkty, které najdou uplatnění na stávajících i nově vznikajících trzích. Rizikový kapitál je  dnes poměrně populární formou financování inovativních podnikatelských záměrů v začínajících i již existujících malých a středních firmách, které mají v mnoha případech ztížený přístup ke standardnímu bankovnímu financování.

Cílovou skupinou tohoto vzdělávacího programu jsou manažeři malých a středních firem, podnikatelských inkubátorů, klastrů, výzkumní pracovníci univerzit a výzkumných ústavů.  

Vzdělávací program tvoří 5 modulů.

Modul 1: Podstata a východiska rizikového kapitálu

Obsah: Modul odpovídá na identifikovanou potřebu ze strany firem v oblasti zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro realizaci inovativních projektů, jejichž výsledkem budou zcela nové produkty, které najdou uplatnění na stávajících i nově vznikajících trzích.

Rizikový kapitál je  dnes poměrně populární formou financování inovativních podnikatelských záměrů v začínajících i již existujících malých a středních firmách, které mají v mnoha případech ztížený přístup ke standardnímu bankovnímu financování.

Hlavní principy financování prostřednictvím rizikového kapitálu včetně výhod a nevýhod ve srovnání se standardním bankovním financováním.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 2: Business Angels, Seed a Pre-Seed fondy

Obsah: Představení formy rizikového kapitálu pro různé fáze vývoje inovačních podniků. Business angels, Seed fondy, Pre-Seed fondy. Praktické příklady a případové studie sítí business angelů, seed fondů, pre-seed fondů a zkušeností konkrétních firem, které již využily rizikový kapitál pro financování svého rozvoje.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 3: Venture kapitálové fondy

Obsah: Praktické příklady a případové studie Venture kapitálových fondů a zkušeností konkrétních firem, které již využily rizikový kapitál pro financování svého rozvoje.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 4: Kapitálové akvizice, IPO

Obsah:  Představení formy rizikového kapitálu pro různé fáze vývoje inovačních podniků, praktické příklady a případové studie. Kapitálové akvizice. Initial Public Offering (IPO) – první veřejná nabídka akcií firmy na burze.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 5: Příprava firem na vstup investora rizikového kapitálu

Obsah:  Pojednání o aspektech přípravy firem na vstup investora rizikového kapitálu: zpracování vhodného podnikatelského plánu – „Investor Ready Business Plan“,  nastavení strategie exitu investora).

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

zpet

Vzdělávací program „Role veřejného sektoru při podpoře inovačních procesů“

Prezenční vzdělávací program „Role veřejného sektoru při podpoře inovačních procesů“ reaguje na zjištěnou poptávku zejména ze strany malých a středních firem po asistenci veřejného sektoru v oblasti inovačního podnikání (vzdělávací aktivity, informace o vhodných finančních zdrojích, příp. příprava a realizace vhodných krajských i municipálních dotačních programů, pořádání oborových networkingových akcí, apod.).

Cílovou skupinou daného vzdělávacího programu jsou pracovníci veřejné správy na regionální a municipální úrovni a volení zástupci, obecní zastupitelé měst.

Vzdělávací program tvoří 4 moduly.

Modul 1: Pozice veřejného sektoru v inovačním procesu

Obsah: Popis pozic veřejného sektoru v inovačním systému: co může veřejný sektor v inovačním systému ovlivnit  a s jakým dopadem, jakým způsobem komunikovat s jednotlivými aktéry inovačního systému – univerzity, výzkumné ústavy, firmy a další, a vzájemně je propojovat, apod.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

Modul 2: Metody systémové podpory inovačních procesů

Obsah: Podrobný popis jednotlivých metod systémové podpory inovačních procesů: Regionální inovační strategie, další strategické dokumenty na evropské, národní, příp. i municipální úrovni metody jejich zpracování, systémy jejich implementace včetně kritérií pro vyhodnocení jejich realizace,  způsoby participace jednotlivých subjektů na dílčích aktivitách/projektech, apod.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 3: Inovační nástroje pro podporu inovačních procesů

Obsah:  Bližší představení konkrétních inovačních nástrojů pro podporu inovačních procesů, které mohou být součástí strategických dokumentů pro podporu inovací - např. krajské dotační programy pro podporu inovací ve firmách, podpora start-ups, spin-offs, podpora klastrových iniciativ, aktivity na podporu navázání mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji, rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu, vývoji a inovacích, propagační aktivity pro zvýšení povědomí veřejnosti o problematice inovací, aj.

Rozsah: 2 dny / 16 hodin

Modul 4: Diagnostika energetické náročnosti

Obsah: Diagnostika energetické náročnosti budov, snižování energetické náročnosti budov, energetický audit, energetický průkaz pro rodinné a bytové domy. Energetické štítky obálky budov jako grafické vyjádření stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu.Klasifikace budov do sedmi kategorií A - G pomocí energetických štítků.

Rozsah: 1 den / 8 hodin

zpet

V případě zájmu o bližší informace k výše uvedeným seminářům kontaktujte: Ing. Lenku Švajčákovou, svajcakova@arr.cz, tel.: 595 691 261

Registrace na všechny kurzy na arr.cz.


Tisk Nahoru Zpět