Zajímavé projekty

Výzkumné, vývojové a inovační projekty jsou nejdůležitějším článkem při budování inovačního systému regionu, neboť jsou, v dnešní rychlé a globalizující se ekonomice, nejvýznamnějším zdrojem konkurenceschopnosti. Investice do výzkumu a vývoje významně ovlivňují životaschopnost a růst podniků či celých odvětví na dlouhá léta dopředu. Z tohoto důvodu bychom rádi poukázali na některé z nich, jež se v rámci Moravskoslezského kraje realizují:

Energetika


Název projektu

Energeticky nezávislý kraj

Realizátor

Moravskoslezský energetický klastr

Popis projektu

Cílem projektu Energeticky nezávislý kraj je zmapování zdrojů energií, naši stávající a budoucí energetickou potřebu a navržení nové energetické koncepce s ohledem na budoucí rozvoj Moravskoslezského kraje. Jedná se o doposud největší projekt, na kterém MSEK pracuje.

 

Naši představu o energeticky nezávislém kraji jsme promítli do šesti základních strategických pilířů, které jsou uvedeny níže:

 1. dobře dimenzované distribuční sítě,
 2. ekonomicky optimální energetický mix,
 3. vyrovnaná nebo nejlépe přebytková energetická bilance
 4. čisté životní prostředí,
 5. silné a stabilní energetické firmy
 6. a chytří lidé.

 

 

Kontakt

http://www.energetickynezavislykraj.cz/

Nahoru

Název projektu

Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie (ENET)

Realizátor

VŠB – TU Ostrava

Popis projektu

Cílem projektu je výzkum a vývoj technologií pro přeměnu paliv, zejména odpadů a alternativních paliv, na tepelnou a elektrickou energii a její efektivní využívání.

 

Tento cíl spojuje 3 výzkumné aktivity do jednoho kompaktního celku:

 • úprava a zpracování vstupních surovin, např. alternativních paliv, a vývoj souvisejících strojních zařízení,
 • transformace paliv (zejména zplyňování, pyrolýzu, ale i kombinované spalování a fermentace) na lépe využitelné produkty, např. H2.  
 • VaV nových kogeneračních jednotek, akumulace energie a elektrických generátorů, řízením jejich provozu a připojení do sítě v ostrovním režimu.

Celým projektem se prolíná i skutečnost sledování uplatnění vyrobené elektrické energie v síti ČR a neopomíjí ani fakt využívání akumulované energie v době jejího nadbytku – hybridní technologie.

 

V rámci projektu je kladen velký důraz na transfer technologií. Z tohoto důvodu zde hrají důležitou roli průmysloví partneři, kteří mají možnost aplikovat nové poznatky z VaV do praxe - vysoký potenciál pro další konkurenceschopnost.

 

Projekt je realizován v úzké součinnosti s VŠB - Technickou univerzitou Ostrava a má značný dopad do vzdělávání v souvisejících studijních oborech a podchycení zájmu mladých výzkumných pracovníků o uvedené obory a jejich setrvání v regionu.

 

Výstupy projektu jsou především nové teoretické poznatky, uplatněné jako patenty a užitné vzory a publikované v odborných časopisech, ale také výsledky aplikované formou poloprovozů a ověřených technologií a realizované jako výrobky firem, spolupracujících v rámci smluvního výzkumu. Mezi uživatele výstupů projektu budou patřit průmyslové podniky působící nejen v Moravskoslezském kraji a zejména podniky sdružené v oborových klastrech regionu – strojírenský, energetický, chemický stavební a další. Velmi důležitým výstupem je okamžité využití nových poznatků ve vzdělávání a při výchově mladých vědeckých pracovníků.

Centrum nabízí tyto služby.

 

Kontakt

http://enet.vsb.cz/cs/

Nahoru

Název projektu

Institut environmentálních technologií (IET)

Realizátor

VŠB TU-Ostrava ve spolupráci s Ostravskou univerzitou

Popis projektu

Cílem projektu je vznik výzkumného pracoviště, které by se mělo stát vedoucím ekologickým výzkumným centrem pro transfer technologií v oblasti energetického využití odpadů vč. odstraňování produktů a hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Dalším cílem je také zvýšit podíl studentů na výzkumu a inovacích zajišťovaných vysokými školami, zlepšit úroveň odborné přípravy budoucích VaV pracovníků, zlepšit schopnost absolventů využívat pokročilé technologie a aplikovat nejnovější výsledky vědy do praxe.

Centrum nabízí tyto služby.

Činnost centra je zaměřena na:

 • vytvoření podmínek pro širší energetické využití odpadů (omezení skládkování),
 • zdokonalení a zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadů a to jak metod termických (spalování, plazmové technologie, zplyňování, pyrolýza), tak i technologií anaerobních,
 • zdokonalení, zvýšení účinnosti respektive vývoj nových technologií čištění plynných produktů z termického zpracování odpadu,
 • zdokonalení případně vývoj nových technologií čištění odpadních a zasolených vod,
 • zhodnocení dopadu energetického využití odpadů na jednotlivé složky prostředí a ekosystémy.

 

Kontakt

http://www.vsb.cz/iet/cs/okruhy/index.html

Nahoru

Název projektu

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin

Realizátor

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Popis projektu

Základním cílem projektu je vytvoření institutu (centra), které se bude věnovat komplexně výzkumu jevů a procesů těžby a užití energetických surovin při dodržení tří základních pilířů udržitelného rozvoje a v kontextu maximální surovinové soběstačnosti, jež se stává základní prioritou každé země EU. ICT nabízí:

 

 

Kontakt

http://ict.hgf.vsb.cz/cs/

Nahoru

Název projektu


Inovace pro efektivitu a životní prostředí (INEF)

Realizátor

VŠB - TU Ostrava

Popis projektu

Cílem projektu "Inovace pro efektivitu a životní prostředí" (centrum INEF) je podpora výzkumu a inovací v oblasti zařízení pro výrobu tepla a kogeneraci (kombinovaná výroba tepla a elektřiny) při použití tuhých paliv, zejména biomasy, v menších decentralizovaných jednotkách a dále vývoj nových prvků technologií pro zplyňování biomasy včetně jejich uplatnění pro výrobu kapalných paliv druhé generace. Součástí těchto aktivit je bezpečnost zařízení i používaných paliv s rozšířením na bezpečnost výroby energie i u dalších energetických zařízení.

 

Účelem projektu je rozšíření výzkumných, vývojových a inovačních kapacit Výzkumného energetického centra (VEC) na úroveň obvyklou pro špičkové regionální výzkumné a vývojové centrum.

 

 

Kontakt

http://vec.vsb.cz/centrum-inef/o-projektu-centrum-inef.html

Nahoru

zpět


Tisk Nahoru Zpět