Krajské zdroje

Dotační program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje  

Cílem je poskytnutí dotace veřejným subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence, který je v souladu s krajskou RIS3 strategií, a který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do relevantní výzvy dotačního programu na národní či evropské úrovni.

Kdo může žádat: veřejný (veřejnoprávní) subjekt s působností na území Moravskoslezského kraje.

Co lze získat:  Maximální výše dotace je 500.000 Kč, minimální výše dotace je 100.000 Kč.

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách www.msk.cz, případně Vám je podá administrátor programu Ing. Veronika Mazurová, tel.: 595 622 523, e-mail: veronika.mazurova@msk.cz


Fond Mikropůjček

Z fondu je možno poskytnout úvěr pro malé a střední firmy na podnikatelské projekty. Program vyhlašuje Moravskoslezský kraj.

Kdo může žádat: malé a střední podniky s dobou existence méně než 3 roky.

Na co je možno úvěr získat: výrobní náklady, propagace a marketing, pořízení majetku a zásob, osobní náklady, zásoby, odborné práce zadávané třetím subjektům, DPH, atd.

Kolik lze získat: max. 500.000 tis. Kč (min. 20% hodnoty úvěru musí pak být financováno vlastními zdroji). Úvěr je úročen 1% p.a. a je poskytnut na 3 roky (ve výjimečných případech, kdy bude projekt vysoce inovativní, na 5 let). Úvěr bude zajištěn směnkou, vystavenou příjemcem podpory, avalovanou nejméně jednou fyzickou osobou.

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách www.msk.cz, případně Vám je podá administrátor programu Bc. Petr Zajac, tel.: 595 622 725, e-mail: petr.zajac@msk.cz.


Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách

Účelem tohoto dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Program je zaměřen na žáky denního studia 2. a 3. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. ročníků oborů vzdělání s výučním listem - kategorie „H“ (dále jen „SŠ“) a studenty denního studia 1. – 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. – 4. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách (dále jen „VŠ“), a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, resp. oblastí VŠ studia. SŠ a VŠ musí mít sídlo na území Moravskoslezského kraje.

Kdo může žádat:  malý a střední podniky se sídlem v Moravskoslezském kraji.

Kolik a na co se může získat: finance lze získat na mzdu zaměstnaného žáka či studenta a na mzdové náklady supervizora.

Kolik lze získat: max. 300.000 tis. Kč (výše dotace: 70 %).

Bližší podmínky a informaci o tom, zda je program aktuálně vyhlášen naleznete na stránkách www.msk.cz, případně Vám je podá administrátor programu Ing. Veronika Mazurová, tel.: 595 622 523, e-mail: veronika.mazurova@msk.cz.