Státní rozpočet

Programy Technologické agentury České republiky

TA ČR podporuje spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Program Alfa je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, a to ve třech oblastech. Oblast progresivních technologií, materiálů a systémů, dále pro oblast energetických zdrojů, ochrany a tvorby životního prostředí a jako poslední je oblast udržitelného rozvoje dopravy. Program je určen i pro podnikatelské subjekty (právnické i fyzické osoby) i pro výzkumné organizace. V srpnu 2013 bylo schváleno prodloužení programu až do roku 2019.

Program Beta je také určen na výzkum, experimentální vývoj a inovace, avšak pro potřeby státní správy. V současné době jsou přímo určeny orgány státní správy, která vypisují různá témata výzkumu, podle svých vlastních potřeb.

Program Gama je novým programem a je určen na podporu transferu výsledků aplikovaného výzkumu a vývoje do praxe a jejich komercializace. Délka trvání programu je navržena na 6 let, tedy na období od 2014 do 2019. V jednotlivých veřejných soutěžích bude rozděleno celkem 2 770 mil. Kč. Má dvě části, přičemž první je určen pouze pro výzkumné organizace a bude podporovat ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, se zaměřením na výsledky s vysokou přidanou hodnotou a s vlivem na posílení konkurenceschopnosti. Druhá část bude určena pouze podnikům a bude zaměřena na podporu projektů, které vedou ke komercializaci výsledků VaV. Financovat pak bude možno dokončení prototypu a posouzení jeho vlivu (ekonomického, sociálního, atd.)

Program Delta - je zaměřen na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných TA ČR a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami či jinými obdobnými institucemi, se kterými má/bude mít TA ČR v době vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích navázánu spolupráci. Délka programu je 6 let (tj. 2014 – 2019) a veřejných soutěží se mohou účastnit jak podniky, tak i výzkumné ústavy. Seznam států, se kterými TAČR spolupracuje a tudíž je možné s nimi kooperovat v rámci programu obsahuje např. Čínu, Japonsko, Koreu, Izrael, USA, VB, Španělsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Turecko, Polsko, Rusko, atd.

Program Epsilon - program podporuje projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů - Podprogram 1 - Znalostní ekonomika; Podprogram 2 - Energetika a materiály; Podprogram 3 - Životní prostředí. Příjemci v programu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Program Omega – je zaměřen na aplikovaný a experimentální výzkum v oblastech ovlivňujících fungování české rozvoj české společnosti v souvislosti s probíhající evropskou integrací a světovou globalizací. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti. Žadatelé pak mohou být výzkumné organizace a právnické osoby - podniky. Program se realizuje od r. 2012 a trvá do r. 2017.

Program Zéta - program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchaček a posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků ve věku do 35 let. Cílem programu je zapojení studentek a studentů a mladých výzkumných pracovnic a pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení jejich zájmu o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let.

Program Éta  - Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2023, tj. 6 let.

Program Théta - Program je zaměřen na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (případně zahrnující nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje. Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy Výzkum ve veřejném zájmu, Strategické energetické technologie a Dlouhodobé technologické perspektivy. Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 až 2025, tj. 8 let.

Bližší informace ke všem zmíněným programům naleznete na www.tacr.cz.