Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie (RIS)

je dokumentem, ze kterého vychází podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji. Tato strategie je v kraji uplatňována od roku 2010, kdy byla schválena na období do roku 2016. S přípravou na nové unijní programové období 2014-2016 pak byla v roce 2012 aktualizována a její platnost zároveň prodloužena do roku 2020.

V roce 2013 byla na národní úrovni zahájena příprava Národní strategie inteligentní specializace (NRIS3). Inovační strategie v jednotlivých regionech ČR tak bylo nutné přizpůsobit této celonárodní strategii a RIS MSK byla v roce 2014 přepracována do podoby S3 strategie – tedy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci a získala název Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK). Přípravou, aktualizací a implementací RIS3 strategií se zabývá evropská Platforma pro inteligentní specializaci (tzv. S3 Platforma), jejímž členem je Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj, a. s. (ARR) od května 2013. Regionální inovační strategie MSK je dostupná online, vč. všech souvisejících výstupů.

Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (S3) spočívá v tom, že je kladen důraz na potenciál a specifičnosti každého jednotlivého regionu. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu tak, že se region specializuje na vybraná odvětví, ve kterých má přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.). Kromě zvýšení konkurenceschopnost regionu je strategie zároveň jednou z podmínek pro čerpání peněz z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace.

Koordinaci aktivit a dohled nad naplňováním RIS3 MSK vykonává Moravskoslezský kraj prostřednictvím Agentury pro regionální rozvoj.