Nová výzva určena na spolupráci podniků a vysokých škol

Nová výzva určena na spolupráci podniků a vysokých škol

Pro podnikatele je otevřena nová výzva určenána pro spolupráci podniků a vysokých škol

O dotaci v programu Partnerství znalostního transferu ve výši až 5 mil. Kč mohou malé a střední podniky žádat do 14.10.2017.  Cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Podporu lze získat na:

vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště

projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:  zlepšení výrobních procesů, vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb, zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Z dotace pak podnik může hradit např. hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál a zapojená znalostní organizace pak mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím a režijní výdaje. 

Bližší informace v informačním letáku. Konkrétní podmínky výzvy pak naleznete na webových stránkách Agentury pro podporu podnikání a inovací.