Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie (RIS)

je dokumentem, ze kterého vychází podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v Moravskoslezském kraji. Tato strategie je v kraji uplatňována od roku 2010, kdy byla schválena na období do roku 2016. S přípravou na nové unijní programové období 2014-2016 pak byla v roce 2012 aktualizována a její platnost zároveň prodloužena do roku 2020.

V roce 2013 byla na národní úrovni zahájena příprava Národní strategie inteligentní specializace (NRIS3). Inovační strategie v jednotlivých regionech ČR tak bylo nutné přizpůsobit této celonárodní strategii a RIS MSK byla v roce 2014 přepracována do podoby S3 strategie – tedy Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci a získala název Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje (RIS3 MSK). Přípravou, aktualizací a implementací RIS3 strategií se zabývá evropská Platforma pro inteligentní specializaci (tzv. S3 Platforma), jejímž členem je Moravskoslezský kraj prostřednictvím své společnosti Moravskoslezské Investice a Develpment (dříve Agentury pro regionální rozvoj, a. s.) od května 2013. Regionální inovační strategie MSK je dostupná online, vč. všech souvisejících výstupů.

Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci (S3) spočívá v tom, že je kladen důraz na potenciál a specifičnosti každého jednotlivého regionu. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti regionu tak, že se region specializuje na vybraná odvětví, ve kterých má přirozené konkurenční výhody (dlouhodobou tradici a expertízu, kvalifikované lidské zdroje, technické vybavení, apod.). Kromě zvýšení konkurenceschopnost regionu je strategie zároveň jednou z podmínek pro čerpání peněz z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace.

Koordinaci aktivit a dohled nad naplňováním RIS3 MSK vykonává Moravskoslezský kraj prostřednictvím společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s.