Klíčové aktivity

Základní tým – tato aktivita představuje komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v Moravskoslezském kraji s využitím RIS3 MSK, kterou bude zajišťovat základní tým (tým složený z pracovníků Moravskoslezského kraje a ARR, a.s.). Jedná se o aktivity spojené s RIS3 strategií Moravskoslezského kraje (aktualizace strategie, akčních plánů) a o aktivity spojené s fungováním Rady pro inovace a odborných inovačních platforem. Kromě toho základní tým podporuje inovační systém tím, že pomáhá s přípravou strategických projektů.

Co se týká aktivit spojených s RIS3 MSK, proběhla v roce 2016 aktualizace dokumentu RIS3 MSK týkající se rozšíření témat RIS3. Byla tak rozšířena oblast zpracování a využití surovin (vertikální priorita 5) o nerostné suroviny a podpora vzdělávání, kdy k technickému vzdělávání (specifický cíl B4) přibyl o navíc přírodovědné vzdělávání. Dále byl také vyhodnocen Akční plán za rok 2015 a aktualizován pro rok 2016. Byly identifikovány 3 strategické intervence, jejichž projektové záměry byly spolu s nositeli diskutovány a upravovány a nakonec byly schváleny Radou pro inovace.

V roce 2016 proběhly 2 jednání Rady pro inovace a setkání inovačních platforem, které jsou odvětvově zaměřeny na vertikální priority RIS3 MSK nebo se zaměřují průřezově (Platforma Start-ups, Marketing).

V roce 2016 proběhlo zasedání těchto inovačních platforem:

 • Moderní energetika a zpracování odpadů (leden 2016)
 • Klastrnet (březen 2016)
 • Marketing (červen 2016, srpen 2016)
 • Pokročilé materiály (říjen 2016)
 • Moderní řídící systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost (září 2016)
 • Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika (prosinec 2016)
 • Start-ups (listopad 2016)

Vzdělávání – v projektu bude probíhat vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a konkrétní vzdělávací aktivity spojené s oblastmi definovanými v RIS3 strategii MSK a také vzdělávání zaměřené na řízení RIS3 strategie v regionu. Vzdělávání je určeno pro členy RIS3 týmu (pracovníky výkonné jednotky ARR), odborné pracovníky kraje a klíčové partnery zapojené do implementace RIS3 strategie

Oblasti vzdělávání pro aktéry v inovačním prostředí, které se budou v následujících letech realizovat:

 • Výzkum a vývoj do praxe
 • Sdílení zkušeností (zahraničních i tuzemských) a motivace k budování regionálního inovačního systému
 • Technologické trendy a technology foresight
 • Řízení inovací ve firmách
 • Daňový odečet na výzkum a vývoj
 • Veřejná podpora ve výzkumu a vývoje.
 • Multikulturní komunikace - kulturní odlišnosti v byznysu

V roce 2016 proběhla tato školení:

 • Google apps
 • Jazyková způsobilost v jazyce českém
 • Průmysl 4.0 v praxi
 • Kyberbezpečnost
 • Metody inovačního inženýrství
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Multikulturní komunikace v byznysu
 • Veřejná podpora ve vědě a výzkumu

 

Mapování – v rámci této aktivity bude tým ARR, a.s. provádět mapování, sledování a analýzu vývoje inovačního prostředí v MSK. Budou probíhat terénní šetření, workshopy s důležitými aktéry a vyhodnocování naplňování RIS3 strategie a akčních plánů. Výsledky budou zpracovány v odborných studiích a zprávách.

Aktivita mapování se zabývá sledováním aktivit všech aktérů inovačního systému v kraji. Tyto činnosti (vesměs projekty) jsou zahrnuty v tzv. akčním plánu, který je pravidelně aktualizován a hodnocen. Poslední hodnocení bylo provedeno za období 2015-2016. Z celkového počtu 269 projektů, které byly registrovány v AP k 31. 12. 2016, byly dva projekty v průběhu sledovaného období ukončeny – zrealizovány (náklady celkem více než 7 mil. Kč), během posledního roku bylo zahájeno a je v realizaci celkem 75 projektů s celkovými náklady téměř 10 mld. Kč. Významný posun v množství realizovaných projektů umožnilo zejména vyhlášení mnoha výzev v operačních programech EU. Na další výzvy čeká ale ještě dost velký počet projektů, které jsou mezi těmi, o nichž nositelé koncem roku 2016 deklarovali, že mají zájem je dále realizovat – celkem 149 projektů (náklady v součtu přes 14 mld. Kč).

Pro zmapování inovačních aktivit firem a výzkumných organizací provádí ARR tzv. terénní šetření. Od začátku roku 2017 proběhlo celkem 14 terénních šetření ve firmách a ve 2 výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji. Celkem již proběhlo 42 terénních šetření, jejichž úkolem bylo vyhodnotit inovační potenciál aktérů inovačního systému. Na základě získaných informací bude provedena aktualizace Regionální inovační strategie RIS 3 MSK.

Aktuálně se připravuje veřejná zakázka na Studii technologických trendů, jejímž cílem bude zmapovat současné a budoucí předpokládané technologické trendy a jejich souvislosti s trendy tržními, ve vybraných technologických tématech.

Asistence – cílem aktivity je podpořit prostřednictvím dotačního programu absorpční kapacitu v kraji. Moravskoslezský kraj poskytuje veřejným subjektům vouchery v hodnotě 100 tis. Kč – 500 tis. Kč na zpracování projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje.

V roce 2016 byla vyhlášena první výzva v rámci dotačního programu Asistence. Výzva, s celkovou alokací ve výši 5 mil. Kč, byla určena veřejným subjektům na přípravu komplexní žádosti o dotaci včetně všech požadovaných příloh pro strategickou intervenci/projekt. Do výzvy bylo předloženo 7 projektů s tím, že 5 projektů bylo schváleno, 2 byly vyřazeny a jeden příjemce odstoupil před podpisem smlouvy. V rámci této výzvy byly s příjemci uzavřeny smlouvy v hodnotě 1.791.400,- Kč. O nevyčerpané finanční prostředky byla navýšena další výzva.

V roce 2017 byla vyhlášena druhá výzva s alokací 8.208.600 Kč, která podporuje stejné aktivity jako výzva předchozí. Ke dni ukončení výzvy (21. 4. 2017) bylo předloženo celkem 11 projektů. O výběru projektů, které získají dotaci, rozhodne zastupitelstvo kraje v září 2017.

Twinning - cílem aktivity je prostřednictvím spolupráce s vybraným zahraničním partnerem detailní seznámení a osvojení konkrétního podpůrného nástroje tak, aby mohl být využit v podmínkách Moravskoslezského kraje.  

V roce 2016 se uskutečnily dvě zahraniční stáže. Jedna se uskutečnila ve Švédsku, kde zástupci výkonné jednoty RIS3 MSK (ARR) a vybraní externí experti navštívili švédskou státní agenturu pro podporu inovací Vinnova a také regionální inovační agenturu Innovation Skåne v regionu Skåne. ARR se na základě týdenní stáže uskutečněné v listopadu 2016 v regionu Skåne (Švédsko), rozhodla zpracovat Design Option Paper (prováděcí/implementační manuál) a následně pilotně ověřit metodiku s názvem UREQAHTM. Tato metoda byla vyvinuta agenturou Network Agency Sweden AB a slouží k nalezení řešení společenských problémů/výzev, kde figuruje hodně zainteresovaných stran s různými potřebami a motivacemi. Metoda UREQAH je univerzální nástroj, který může být úspěšně použit také pro podporu VaVaI a to převážně v přípravné fázi při definování a iniciaci výzkumných projektů.

V dubnu 2017 proběhla v Ostravě týdenní reciproční návštěva partnerů ze Švédska, při níž si zástupci ARR prohloubili své znalosti o metodě, byl připomínkován Design Option Paper zpracovaný ARR a byl domlouván způsob provedení pilotního ověření nástroje.

Druhá zahraniční cesta se uskutečnila v Dánsku, kde byla navštívena Aarhus University, Østerskov Efterskole, Epos Efterskole. Cesta byla zacílena na nové interaktivní výukové a herní metody (edu-larps - rollové hry) pro popularizaci matematiky na ZŠ (potažmo SŠ). Recipročně pak proběhly návštěvy zástupců švédských/dánských organizací v Ostravě.

Pilotní ověřování – prostřednictvím této aktivity budou pilotně ověřovány dva vybrané nástroje (primárně nástroje poznané v zahraničí), a to nástroj UREQAH získaný na studijní stáži ve Švédsku a EDULARP získaný na cestě v Dánsku.  Cílem je ověřit, zda je daný nástroj a podmínky, za kterých má být implementován v Moravskoslezském kraji, funkční.

Pilotního ověření metody UREQAH je plánováno na červen 2017 s tím, že metoda bude ověřena na 2 aktuálních společenských problémech/výzvách, které se týkají předaplikačního výzkumu. V návaznosti na výstupech pilotního ověření bude posouzena efektivita, přínos a vhodnost tohoto nástroje v podmínkách Moravskoslezského kraje a jeho další implementace.

Propagace - zahrnuje přípravu a zpracování Marketingové a komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro oblast inovací a následnou realizaci aktivit z této strategie vyplývajících.

V rámci této aktivity byla zahájena činnost zřízením Marketingové platformy, která je průřezově složena ze zástupců veřejné správy, firem, univerzit a SŠ, výzkumných ústavů, inkubátorů a klastrů. Následně bude vytvořena marketingové strategie, která bude základním dokumentem pro realizací marketingových kampaní. Marketingová strategie bude dopracována v průběhu roku 2016, následná realizace kampaní se plánuje od konce roku 2017.